3.jpg

07.03.2019. - Оголошення про проведення ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12.04.2019 року о 13:00годині,

за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 12.04.2019 з 10:20 до 12:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 08 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1. Прийняття рішення про переобрання нового складу Лічильної комісії.

Переобрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Теплова Наталія Володимирівна, члени лічильної комісії – Вершина Ганна Олегівна, Міщенко Олена Володимирівна.

Термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Тихова Дмитра Володимировича.

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства

3. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

- Збори провести Президією у складі: Коваля В.І., Тихова Д.В., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідачів з питань порядку денного:

четверте питання – Коваль В.І.

п’яте питання – Зозуля С.С.

шосте питання – Шидловський О.О.

сьоме та восьме питання – Пільгуй О.Г.

дев’яте питання – Шидловський О.О.

десяте-п’ятнадцяте – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

4. Розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.

 

5. Прийняття рішення про результати розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2018 та його затвердження.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

 

6. Прийняття рішення про результати розгляду звіту та висновків Ревiзiйної комiсiї щодо результатів фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 та його затвердження

Затвердити Звіт тависновокРевізійноїкомісії Товариства за 2018 р.

 

7. Прийняття рішення про затвердження річної фінансової звiтностi Товариства за 2018.

Затвердити річний звіт табаланс Товариства за 2018 р

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку i покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України і про можливість виплати дивідендів.

Враховуючи наявність на початок року не покритого збитку:

- відрахування до резервного фонду не проводити;

- дивіденди не сплачувати.

 

9. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків дiяльностi Товариства i його планів на 2019.

Затвердити основнінапрямкидіяльностіТоваристваі його планівна 2019 р.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити Голову зборів підписати Статут у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції:

11.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

11.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

11.3. Положення про Правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

    1. Положення про Ревізійну комісію

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, внести зміни до внутрішніх документів шляхом затвердження Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;

Про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;

Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;

Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» разом з додатками до них у новій редакції.

12. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41489873) щодо забезпечення виконання його зобов’язань за Кредитним договором №ОК2019-0025 від 29 січня 2019 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з лімітом кредитної лінії 2 000 000,00 (Два мільйони) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 28 січня 2020 року (Двадцять восьме січня дві тисячі двадцятого року), проте термін повернення кредиту може змінюватися згідно умов Кредитного договору та не може бути продовжений більше, ніж до 27 січня 2021 року (Двадцять сьоме січня дві тисячі двадцять першого року)(далі - Кредитний договір - 1), шляхом:

- передачі в іпотеку Банка будівель та споруд, земельної ділянки, розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укладення ПрАТ «Херсонський КХП» з Банком відповідного Іпотечного договору (надалі – Іпотечний договір 1);

- передачі в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належного ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору застави (надалі – Договір застави 1);

- надання поруки ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укладення з Банком відповідного Договору поруки (надалі – Договір поруки 1).

Надання згоди на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 1, Договору застави 1, Договору поруки 1; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41489873) задовільнити. В якості забезпечення виконання ТОВ «СГВП «МИКОЛАЇВСЬКЕ» зобов’язань за Кредитним договором №ОК2019-0025 від 29 січня 2019 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з лімітом кредитної лінії 2 000 000,00 (Два мільйони) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 28 січня 2020 року (Двадцять восьме січня дві тисячі двадцятого року), проте термін повернення кредиту може змінюватися згідно умов Кредитного договору та не може бути продовжений більше, ніж до 27 січня 2021 року (Двадцять сьоме січня дві тисячі двадцять першого року) (далі - Кредитний договір - 1):

- передати в іпотеку Банка будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1721626765101, та земельну ділянку, розташовану за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, земельна ділянка 5, кадастровий номер 6510136900:25:001:0001, площею 8,8769 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, 1714725565101, що належить ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, номер запису про право власності: 29315549, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Іпотечний договір (надалі – Іпотечний договір 1);

- передати в заставу Банка обладнання, що знаходиться за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, належне ПрАТ «Херсонський КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, перелік якого наведено у додатку №1 Протоколу, та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір застави (надалі – Договір застави 1);

- надати поруку ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір поруки (надалі – Договір поруки 1).

Надано згоду на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 1, Договору застави 1, Договору поруки 1; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Погоджено відчуження в разі необхідності та у випадках, передбачених Іпотечним договором 1, Договору застави 1, будівель та споруд, земельної ділянки, обладнання розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, що будуть виступати предметом іпотеки/застави вказаних договорів.

13. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41489779) щодо забезпечення виконання його зобов’язань за Кредитним договором№ОК2018-0547 від 14 листопада 2018 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з лімітом кредитної лінії 2 000 000,00 (Два мільйони) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 13 листопада 2019 року (Тринадцяте листопада дві тисячі дев’ятнадцятого року), проте термін повернення кредиту може змінюватися згідно умов Кредитного договору та не може бути продовжений більше, ніж до 12 листопада 2020 року (Дванадцяте листопада дві тисячі двадцятого року) (далі - Кредитний договір - 2), шляхом:

- передачі в іпотеку Банка будівель та споруд, земельної ділянки, розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Іпотечного договору (надалі – Іпотечний договір 2);

- передачі в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належного ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору застави (надалі – Договір застави 2);

- надання поруки ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору поруки (надалі – Договір поруки 2).

Надання згоди на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41489779) задовільнити. В якості забезпечення виконання ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ» зобов’язань за Кредитним договором№ОК2018-0547 від 14 листопада 2018 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з лімітом кредитної лінії 2 000 000,00 (Два мільйони) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 13 листопада 2019 року (Тринадцяте листопада дві тисячі дев’ятнадцятого року), проте термін повернення кредиту може змінюватися згідно умов Кредитного договору та не може бути продовжений більше, ніж до 12 листопада 2020 року (Дванадцяте листопада дві тисячі двадцятого року) (далі - Кредитний договір - 2):

- передати в іпотеку Банка будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1721626765101, та земельну ділянку, розташовану за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, земельна ділянка 5, кадастровий номер 6510136900:25:001:0001, площею 8,8769 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, 1714725565101, що належить ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, номер запису про право власності: 29315549, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Іпотечний договір (надалі – Іпотечний договір 2);

- передати в заставу Банка обладнання, що знаходиться за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, належне ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, перелік якого наведено у додатку №1 Протоколу та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір застави (надалі – Договір застави 2);

- надати поруку ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір поруки (надалі – Договір поруки 2).

Надано згоду на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Погоджено відчуження в разі необхідності та у випадках, передбачених Іпотечним договором 2, Договору застави 2, будівель та споруд, земельної ділянки, обладнання розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, що будуть виступати предметом іпотеки/застави вказаних договорів.

14. Розгляд клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНІГУРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41489868) щодо забезпечення виконання його зобов’язань за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29 січня 2019 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з лімітом кредитної лінії 1 500 000,00 (Один мільйон п’ятсот тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 28 січня 2020 року (Двадцять восьме січня дві тисячі двадцятого року), проте термін повернення кредиту може змінюватися згідно умов Кредитного договору та не може бути продовжений більше, ніж до 27 січня 2021 року (Двадцять сьоме січня дві тисячі двадцять першого року)(далі - Кредитний договір - 3), шляхом:

- передачі в іпотеку Банка будівель та споруд, земельної ділянки, розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Іпотечного договору (надалі – Іпотечний договір 3);

- передачі в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-елеватор, будинок 5, належного ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору застави (надалі – Договір застави 3);

- надання поруки ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укладення ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідного Договору поруки (надалі – Договір поруки 3).

Надання згоди на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 3, Договору застави 3, Договору поруки 3; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНІГУРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41489868) задовільнити. В якості забезпечення виконання ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ» зобов’язань за Кредитним договором №ОК2019-0026 від 29 січня 2019 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), іменований надалі - Банк, з лімітом кредитної лінії 1 500 000,00 (Один мільйон п’ятсот тисяч) Доларів США 00 центів, процентною ставкою за користування кредитом у розмірі  8 % (Вісім відсотків) річних, строком по 28 січня 2020 року (Двадцять восьме січня дві тисячі двадцятого року), проте термін повернення кредиту може змінюватися згідно умов Кредитного договору та не може бути продовжений більше, ніж до 27 січня 2021 року (Двадцять сьоме січня дві тисячі двадцять першого року (далі - Кредитний договір – 3):

- передати в іпотеку Банка будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1721626765101, та земельну ділянку, розташовану за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, земельна ділянка 5, кадастровий номер 6510136900:25:001:0001, площею 8,8769 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, 1714725565101, що належить ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, номер запису про право власності: 29315549, за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Іпотечний договір (надалі – Іпотечний договір 3);

- передати в заставу Банка обладнання, що зберігається за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, будинок 5, належне ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», за ринковою вартістю, визначеною відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, перелік якого наведено у додатку №1 Протоколу та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір застави (надалі – Договір застави 3);

- надати поруку ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» та укласти ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» з Банком відповідний Договір поруки (надалі – Договір поруки 3).

Надано згоду на вчинення значних правочинів з Банком: Іпотечного договору 3, Договору застави 3, Договору поруки 3; Договорів страхування відповідного нерухомого майна та обладнання, що виступатимуть предметом іпотеки та застави.

Погоджено відчуження в разі необхідності та у випадках, передбачених Іпотечним договором 3, Договору застави 3, будівель та споруд, земельної ділянки, обладнання розташованих за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Порт-Елеватор, 5, належних ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» на праві приватної власності, що будуть виступати предметом іпотеки/застави вказаних договорів.

15. Про уповноваження особи на визначення умов, укладення, підписання Іпотечних договорів 1, 2, 3, Договорів застави 1, 2, 3, Договорів поруки 1, 2, 3, визначення умов, укладення, підписання Договорів страхування майна ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», що буде передано в заставу/іпотеку Банку.

Голові Правління ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» надано повноваження на:

- визначення умов, укладення, підписання Іпотечного договору 1, Договору застави 1, Договору поруки 1, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ" за Кредитним договором -1, визначення умов, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів за Кредитним договором - 1, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з передачею майна Товариства в іпотеку/заставу Банку, з наданням поруки Товариства;

- визначення умов, укладення, підписання Іпотечного договору 2, Договору застави 2, Договору поруки 2, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЗНЕСЕНСЬКЕ" за Кредитним договором - 2, визначення умов, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів за Кредитним договором - 2, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з передачею майна Товариства в іпотеку/заставу Банку, з наданням поруки Товариства;

- визначення умов, укладення, підписання Іпотечного договору 3, Договору застави 3, Договору поруки 3, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНІГУРІВСЬКЕ" за Кредитним договором - 3, визначення умов, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір та/або строк кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, розмір неустойки, будь-яких інших платежів за Кредитним договором - 3, підписання всіх необхідних документів, пов’язаних з передачею майна Товариства в іпотеку/заставу Банку, з наданням поруки Товариства;

- визначення умов, укладення, підписання Договорів страхування майна ПРАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП», що буде передано в заставу/іпотеку Банку, визначення умов, укладення, підписання всіх будь-яких додаткових угод/договорів про внесення змін до таких договорів, що будуть укладатися в майбутньому з урахуванням будь-яких майбутніх змін.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hkhp.com.ua.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

тис. грн.

Найменування показника 

п е р і од  

звітний 2018

попередній 2017

Усього активів  

390 222

324 535

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

32 378

36 067

Запаси 

42 057

43 700

Сумарна дебіторська заборгованість  

280 226

213 579

Гроші та їх еквіваленти 

2 546

2 308

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(11 562)

(2 631)

Власний капітал 

77 010

86 682

Зареєстрований (пайовий/статутний капітал) 

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

9 459

Поточні зобов'язання і забезпечення

313 212

228 394

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(9 684)

(4 331)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

270 340 800

270 340 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

(0,03582)

(0,01602)

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» В.І.Коваль

 

Головний бухгалтер

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» О.Г.Пільгуй