2.jpg

16.03.2015. - Оголошення про проведення ЗЗА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ

_____________________________________________________________________________

вул. Порт-Елеватор, 5 м. Херсон, Україна, 73000, тел. 42-33-09, факс 42-33-08

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться 17 квітня 2015 року о 13:00 годині,

за адресою: м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 17.04.2015 р. з 10:20 до 12:20 години за місцем проведення зборів.

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 13 квітня 2015 року.

 

Порядок денний:

  1. Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
  2. Про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
  3. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. i його затвердження.
  4. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2014 р. та його затвердження.
  5. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. i його затвердження.
  6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р.
  7. Про прийняття рiшення про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством і про можливість виплати дивідендів.
  8. Про затвердження основних напрямків дiяльностi Товариства i затвердження його планів на 2015 р.
  9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 року в ході його господарської діяльності.

 

Будь–який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства.

 

Довідки за телефоном: 42-33-09, 41-07-04

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» В.І. Коваль

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

 

тис. грн.

Найменування показника

п е р і од

звітний 2014р.

попередній 2013р.

Усього активів

93 211

100 249

Основні засоби

43746

46 012

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11 571

8 062

Сумарна дебіторська заборгованість

32 933

33 700

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 877

3 210

Нерозподілений прибуток

- 507

- 16 279

Власний капітал

77 011

62 097

Статутний капітал

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання

-

108

Поточні зобов'язання

16 200

37 014

Чистий прибуток (збиток)

14 920

- 4 294

Середньорічна кількість акцій (шт.)

270 340 800

270 340 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

421

434

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» В.І.Коваль

 

 

 

Головний бухгалтер

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Л.І.Букацель

 

 

 

 

(Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16 березня 2015 року в щоденному офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №.46)