2.jpg

22.03.2021. - Оголошення про проведення Річних ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23.04.2021 року о 14:00 годині,

за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 23.04.2021з 11:20 до 13:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 19 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Карташова Григорія Андрійовича.

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

 

- Збори провести Президією у складі: Тихова Д.В., Карташова Г.А., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідачів з питань порядку денного:

третє питання – Тихов Д.В.

четверте питання – Заболотний В.С.

п’яте питання – Шидловський О.О.

шосте питання – Зозуля С.С.

сьоме - восьме питання – Пільгуй О.Г.

дев’яте питання – Шидловський О.О.

десяте – дванадцяте – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Правління Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії.

1) Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2020 році.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом і про можливість виплати дивідендів.

Враховуючи наявність на початок року не розподіленого прибутку:

- провести відрахування до резервних фондів в розмірі нерозподіленого прибутку.

- дивіденди не виплачувати.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

10. Прийняття рішення про надання згоди на укладення [СНМ1] Товариством додаткової угоди до договору іпотеки № 51/20 від 26.02.2020 року, укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода 1), у зв’язку із внесенням змін у договір про відкриття кредитної лінії № 15-МВ/20 від 17.02.2020 року (надалі – Основний договір-1), договір про відкриття кредитної лінії №16-МВ/20 від 17.02.2020 року (надалі – Основний договір-2), договір про відкриття кредитної лінії №17-МВ/20 від 17.02.2020 року (надалі – Основний договір-3), договір про відкриття кредитної лінії № 14-МВ/20 від 17.02.2020 року (надалі – Основний договір-4), договір про відкриття кредитної лінії № 13-МВ/20 від 17.02.2020 року (надалі – Основний договір-5), які стосуються:

встановлення розміру процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Надати згоду на укладення Товариством Додаткової угоди 1, у зв’язку із внесенням змін у:

 • Основний договір-1, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє Боржнику 1 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року

(включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-2, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-3, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 3 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-4, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 4 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більш 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-5, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 4 невідновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

 

Надати згоду на забезпечення іпотекою Основного договору (кожного з них), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Зобов’язана особа, згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення Зборів щодо заставленого майна, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договору іпотеки № 51/20 від 26.02.2020 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного предмету іпотеки у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Основного договору або до всіх разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 1 та підписати Додаткову угоду 1 від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору іпотеки № 51/20 від 26.02.2020 року в зв’язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору.

11. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до договору застави рухомого майна № 52/20 від 26.02.2020 року, укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода 2), у зв’язку із внесенням змін у Основний договір-1, Основний договір-2, Основний договір-3, Основний договір-4, Основний договір-5, які стосуються:

- встановлення розміру процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Надати згоду на укладення Товариством Додаткової угоди 2, у зв’язку із внесенням змін у:

 • Основний договір-1, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 1 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна

5 000 000,00 (П’ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше

28% (двадцяти восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини),

наданого за кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-2, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію , з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-3, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 3 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини),наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-4, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 4 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-5, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 4 невідновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

 

Надати згоду на забезпечення заставою Основного договору (кожного з них), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Зобов’язана особа, згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення Зборів щодо заставленого майна, і встановлена застава рухомого майна залишиться чинною протягом строку дії договору застави рухомого майна № 52/20 від 26.02.2020 року, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Основного договору або до всіх разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 2 та підписати Додаткову угоду 2 від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору застави рухомого майна № 52/20 від 26.02.2020 року в зв’язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору.

12. Прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки № 26-П/20 від “25” лютого 2020 року, укладеного із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Додаткова угода 3), у зв’язку із внесенням змін у Основний договір-1, Основний договір-2, Основний договір-3, Основний договір-4, Основний договір-5, які стосуються:

встановлення розміру процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Надати згоду на укладення Товариством Додаткової угоди 3, у зв’язку із внесенням змін у:

 • Основний договір-1, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 1 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не

більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-2, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 2 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-3, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 3 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-4, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржнику 4 відновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

Та/або

 • Основний договір-5, згідно з умовами якого Банк відкрив/відкриє

Боржник 4 невідновлювану мультивалютну кредитну лінію, з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 5 000 000,00 (П’ять

мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії - не більше ніж до «16» лютого 2023 року (включно).

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 28% (двадцяти

восьми відсотків) річних в гривні та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в доларах США та не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних в євро.

- розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за

кредитною лінією не більше 28% (двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США, і не більше 13% (тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у євро.

 

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Основного договору (кожного з них), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору (кожного з них), внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) Кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Зобов’язана особа згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки № 26-П/20 від “25” лютого 2020 року, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Зборів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки № 26-П/20 від “25” лютого 2020 року, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Зобов’язана особа, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Зобов’язаної особи за Основним договором (як за окремим так і за всіма разом). Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правлінняабо уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди 3 та підписати Додаткову угоду 3 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки №26-П/20 від “25” лютого 2020 року та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hkhp.com.ua

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Голова Правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Д.В.Тихов

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

тис. грн.

 

Найменування показника

п е р і од

звітний 2020

попередній 2019

Усього активів

418 707

389 434

Основні засоби (за залишковою вартістю)

106 794

78 059

Запаси

27 775

29 841

Сумарна дебіторська заборгованість

274 926

266 875

Гроші та їх еквіваленти

2 820

4 466

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12 143)

(14 458)

Власний капітал

74 876

73 046

Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

342 584

316 388

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

785

(4 075)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

270 340 800

270 340 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00290

(0,01507)

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Д.В.Тихов

 

Головний бухгалтер

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» О.Г.Пільгуй