3.jpg

19.03.2020 - Оголошення про проведення Річних ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 22.04.2020 року о 14:00годині,

за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 22.04.2020 з 11:20 до 13:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 15 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Карташова Григорія Андрійовича.

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

 

- Збори провести Президією у складі: Тихова Д.В., Карташова Г.А., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідачів з питань порядку денного:

третє питання – Тихов Д.В.

четверте питання – Заболотний В.С.

п’яте питання – Шидловський О.О.

шосте питання – Зозуля С.С.

сьоме - дев’яте питання – Пільгуй О.Г.

десяте питання – Шидловський О.О.

одинадцяте - шістнадцяте – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Правлінню продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

4.Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії.

1) Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити.

 

8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом і про можливість виплати дивідендів.

 

Розподіл чистого прибутку не проводити в зв’язку з його відсутністю.

Враховуючи наявність на початок року не покритого збитку:

- відрахування до резервного фонду не проводити;

- дивіденди не сплачувати.

10.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

 

11.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

Припинити повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв’язку із закінченням строку повноважень.

 

12. Прийняття рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства

Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

13.Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладимуться з новими членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства – Голову правління Товариства.

 

14.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

Припинити повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв’язку із закінченням строку повноважень.

15. Прийняття рішення про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

16.Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладимуться з новими членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з новими членами Ревізійної комісії.

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства – Голову правління Товариства.

 

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hkhp.com.ua.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

 

 

Голова Правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Д.В.Тихов

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

тис. грн.

Найменування показника

п е р і од

звітний 2019

попередній 2018

Усього активів

389 434

390 222

Основні засоби (за залишковою вартістю)

78 059

32 378

Запаси

29 841

42 057

Сумарна дебіторська заборгованість

266 875

280 226

Гроші та їх еквіваленти

4 466

2 546

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(14 458)

(11 562)

Власний капітал

73 046

77 010

Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

316 388

313 212

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(4 075)

(9 684)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

270 340 800

270 340 800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,01507)

(0,03582)

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» Д.В.Тихов

 

 

Головний бухгалтер

ПрАТ «ХЕРСОНСюЬКИЙ КХП» О.Г.Пільгуй