3.jpg

15.07.2019 Оголошення про проведення позачергових ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16.08.2019 року о 14:00 годині, за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актова зала).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 16.08.2019 з 12:20 до 13:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 12 серпня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

ПРОЕКТ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (підготовлені Наглядовою радою)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Карташова Григорія Андрійовича

Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства.

 

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акцiонерiв Товариства.

-  Збори провести Президією у складі: Тихова Д.В., Карташова Г.А., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідача з питань порядку денного:

третє питання – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

    Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.hkhp.com.ua.

    Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

    Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України;

    Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлені у порядку, передбаченому законодавством України.

    Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

    Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                    Тихов Д.В.