4.jpg

9.03.2016. - Оголошення про проведення ЗЗА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ

_____________________________________________________________________________

вул. Порт-Елеватор, 5 м. Херсон, Україна,  73000, тел. 42-33-09, факс 42-33-08

 

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться 15квітня 2016 року о 13:00 годині,

за адресою: м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 15.04.2016 р. з 10:20 до 12:20 години за місцем проведення зборів.

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. «11» квітня 2016 року.

 

Порядок денний:

 1. Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Зміни в складі лічильної комісії.
 2. Про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
 3. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. i його затвердження.
 4. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2015 р. та його затвердження.
 5. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. i його затвердження.
 6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 р.
 7. Про прийняття рiшення про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством і про можливість виплати дивідендів.
 8. Про затвердження основних напрямків дiяльностi Товариства i затвердження його планів на 2016 р.
 9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень.
 10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про підписання з членами Ревізійної комісії договорів.
 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 року в ході його господарської діяльності.

 

Будь–який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства (Ревізійна комісія) – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства.

 

Довідки за телефоном: 42-33-09, 41-07-04

 

 

Голова Правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                                     В.І. Коваль

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

 

                                                                                                             тис. грн.

Найменування показника 

п е р і од  

звітний 2015р.

попередній 2014р.

Усього активів  

114 151

93 211

Основні засоби  

43 993

43746

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

33 844

11 571

Сумарна дебіторська заборгованість  

27 284

32 933

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 304

2 877

Нерозподілений прибуток 

12 223

- 507

Власний капітал 

88 760

77 011

Статутний капітал 

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

25 391

16 200

Чистий прибуток (збиток) 

12 780

14 920

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

270 340 800

270 340 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

412

421

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ  КХП»                                                                      В.І.Коваль

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                          

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ  КХП»                                                                      Л.І.Букацель