4.jpg

11.04.2014 Оголошення про проведення зборах акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ
_____________________________________________________________________________________
вул. Порт-Елеватор, 5 м. Херсон, Україна,  73000, тел. 42-33-09, факс 42-33-08

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 11 квітня 2014 року о 12:00 годині,
за адресою: м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 11.04.2014 р. з 9:20 до 11:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 07 квітня 2014 року.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря Річних Загальних зборів акцiонерiв.
2. Про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про прийняття рішення про результат розгляду звiту Правління Товариства про результати фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. i його затвердження.
4. Про прийняття рішення про результат розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2013 р. та його затвердження.
5. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту та висновків Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. i його затвердження.
6. Про затвердження річної фінансової звiтностi Товариства за 2013 р.
7. Про прийняття рішення про розподіл прибутку i покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством і про можливість виплати дивідендів.
8. Про затвердження основних напрямків дiяльностi Товариства i затвердження його планів на 2014 р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 року в ході його господарської діяльності.

    Будь–який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.
З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись особисто в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням Товариства.
Довідки за телефоном: 42-33-09, 41-07-04

 

Голова Правління
ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                                   С.М. Бєліков

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

                                                                                                             тис. грн.

Найменування показника 

п е р і од  

звітний 2013р.

попередній 2012р.

Усього активів  

100 249

105 067

Основні засоби  

46 012

50 235

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

8 062

3 406

Сумарна дебіторська заборгованість  

33 700

36 633

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3 210

1 422

Нерозподілений прибуток 

- 16 279

- 12 812

Власний капітал 

62 097

66 544

Статутний капітал 

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання 

108

149

Поточні зобов'язання 

37 014

37 446

Чистий прибуток (збиток) 

- 4 294

- 221

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

270 340 800

270 340 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

20 844

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

5 211

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

434

410

 

Голова правління
ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ  КХП»                                                                      С.М.Бєліков

 

Головний бухгалтер                                                                                         
ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ  КХП»                                                                      Л.І.Букацель