3.jpg

13.03.2018. - Оголошення про проведення ЗЗА

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ

_____________________________________________________________________________

вул. Порт-Елеватор, 5 м. Херсон, Україна, 73000, тел. 42-33-09, факс 42-33-08

відбудуться 19.04.2018 року о 13:00 годині,

за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 19.04.2018 р. з 10:20 до 12:20 години за місцем проведення зборів.

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 13 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Прийняття рішення про результати розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. i його затвердження.

4. Прийняття рішення про результати розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2017р. та його затвердження.

5. Прийняття рішення про результати розгляду звіту та висновків Ревiзiйної комiсiї щодо результатів фінансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р. i його затвердження.

6. Прийняття рішення про затвердження річної фінансової звiтностi Товариства за 2017р.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку i покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України і про можливість виплати дивідендів.

8. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків дiяльностi Товариства i його планів на 2018р.

 

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (підготовлені Наглядовою радою)

По питанню №1:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Коваля Володимира Івановича

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства.

 

По питанню №2:

- Збори провести Президією у складі: Коваля В.І., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідачів з питань порядку денного:

Третє питання – Коваль В.І.

Четверте питання – Зозуля С.С.

П’яте питання – Шидловський О.О.

Шосте та сьоме питання – Пільгуй О.Г.

Восьме питання – Шидловський О.О.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

 

По питанню №3:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.

 

По питанню №4:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.

 

По питанню №5:

Затвердити Звіт тависновокРевізійноїкомісії Товариства за 2017р.

 

По питанню №6:

Затвердити річний звіт табаланс Товариства за 2017р.

 

По питанню №7:

Враховуючи наявність на початок року не покритого збитку:

- відрахування до резервного фонду не проводити;

- дивіденди не сплачувати.

 

По питанню №8:

Затвердити основнінапрямкидіяльностіТоваристваі його планівна 2018р.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт;

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства. Довідки за телефоном: 42-33-09, 49-00-66 (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 270 340 800 штук, кількість голосуючих акцій 260 459 877 штук.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ із депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

тис. грн.

Найменування показника 

п е р і од  

звітний 2017р.

попередній 2016р.

Усього активів  

324 535

150 260

Основні засоби  

36 067

41 782

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

43 700

33 831

Сумарна дебіторська заборгованість  

213 579

51 597

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 308

1 641

Нерозподілений прибуток 

(2 631)

3 083

Власний капітал 

86 682

91 318

Статутний капітал 

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання 

9 459

48 759

Поточні зобов'язання 

228 394

10 183

Чистий прибуток (збиток) 

(4 331)

2 419

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

270 340 800

270 340 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

381

412

Голова правління

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» В.І.Коваль

Головний бухгалтер

ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» О.Г.Пільгуй