1.jpg

20.03.2017. - Оголошення про проведення ЗЗА

ОГОЛОШЕННЯ

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства

відбудуться 25.04.2017 року о 13:00 годині,

за адресою: Україна, м. Херсон, вул. Порт – елеватор, 5 (актовий зал).

 

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися 25.04.2017р. з 10:20 до 12:20 години за місцем проведення зборів.

 

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства. Дата складання переліку акціонерів – станом на 24:00 год. 19 квітня 2017 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Прийняття рішення про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Прийняття рішення про результати розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження.

4. Прийняття рішення про результати розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2016р. та його затвердження.

5. Прийняття рішення про результати розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження.

6. Прийняття рішення про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016р.

7. Прийняття рішення про про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України і про можливість виплати дивідендів.

8. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків дiяльностi Товариства i його планів на 2017р.

9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства у  відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Прийняття рішення про зміну назви Товариства

11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

12. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх документів Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції:

12.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

12.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

12.3. Положення про Правління ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;

12.4.  Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».

13.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

14. Прийняття рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладимуться з новими членами Наглядової ради Товариства та обрання особи,  уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Прийняття рішення про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладимуться з новими членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з новими членами Ревізійної комісії.

 

   Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  www.hkhp.com.ua.

   Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

   Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть в робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства

   Довідки за телефоном: 42-33-09, 41-07-04

 

 

ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

 

По питанню №1:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Коваля Володимира Івановича

Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Зозулю Світлану Сергіївну – акціонера Товариства.

 

По питанню №2:

- Збори провести Президією у складі: Коваля В.І., Зозулі С.С.

- Надати доповідачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.

- Визначити доповідача з третього питань порядку денного:

Третє питання – Коваль В.І.

Четверте питання – Зозуля С.С.

П’яте питання – Шевченко Т.А.

Шосте та сьоме питання – Пільгуй О.Г.

Восьме питання – Шидловський О.О.

Дев’яте – вісімнадцяте питання – Зозуля С.С.

- Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

- Підрахунок результатів голосування здійснюється Лічильною комісією, якій акціонер здає свій бюлетень після закінчення голосування з питання порядку денного.

 

По питанню №3:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

 

По питанню №4:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

 

По питанню №5:

Затвердити Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

 

По питанню №6:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р.

 

По питанню №7:

Враховуючи наявність на початок року нерозподіленого прибутку:

– провести відрахування до резервного фонду Товариства в розмірі нерозподіленого прибутку;

– дивіденди не виплачувати.

 

По питанню №8:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства і його планів на 2017р.

 

По питанню №9:

У відповідність до положень Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне.

 

По питанню №10:

Змінити назву Товариства з Публічного акціонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ».

      Затвердитиповне офіційне найменування Товариства:

  • українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;
  • російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХЕРСОНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»;
  • англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKIY KOMBINAT KHLEBOPRODUKTOV».
  • Скорочене офіційне найменування Товариства:
  • українською мовою – ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП";
  • російською мовою – ЧАО  «ХЕРСОНСКИЙ КХП»;
  • англійською мовою – PrJSC KHERSONSKIY KKhP.

 

По питанню №11:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноважити Голову правління, а у разі його відсутності, Першого заступника Голови правління, підписати Статут у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення) здійснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 

По питанню №12:

У зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, внести зміни до внутрішніх документів шляхом затвердження Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

      • Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;

      • Про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;

      • Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»;

      • Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

разом з додатками до них у новій редакції.

 

По питанню №13:

Припинити повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв’язку із закінченням строку повноважень.

 

По питанню №15:

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства – Голову правління Товариства.

 

По питанню №16:

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень відізвати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

 

По питанню №18:

Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства – Голову правління Товариства.

 

 

 

 

Голова Правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»                                                                                     В.І. Коваль

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»

 

                                                                                                             тис. грн.

Найменування показника 

п е р і од  

звітний 2016р.

попередній 2015р.

Усього активів  

150 392

114 151

Основні засоби  

41 782

43 993

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

33 831

33 844

Сумарна дебіторська заборгованість  

51 596

27 284

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 641

2 304

Нерозподілений прибуток 

3 216

12 223

Власний капітал 

91 451

88 760

Статутний капітал 

67 585

67 585

Довгострокові зобов'язання 

48 759

-

Поточні зобов'язання 

10 182

25 391

Чистий прибуток (збиток) 

2 559

12 780

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

270 340 800

270 340 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

412

412

 

 

Голова правління

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ  КХП»                                                                                        В.І.Коваль

 

Головний бухгалтер                                                                                         

ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ  КХП»                                                                                         О.Г.Пільгуй