2.jpg

Report 2014. Securities.

 Report 2014. Securities.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

     

Коваль В.I.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00952367

4. Місцезнаходження

Херсонська , Не має, 73024, м. Херсон, вул.Порт-Елеватор,5

5. Міжміський код, телефон та факс

0552263612 0552263612

6. Електронна поштова адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

ДП IВЦ "Вiдомостi ДК ЦБФР"

 

.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.hkhp.com.ua

в мережі Інтернет

22.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. Iiнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не заповнюється тому, що дiяльнiсть пiдприємства не потребує лiцензування.
2. Ввiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не заповнюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
3. Вiдомостi про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв рейтингову оцiнку проводити не треба.
4. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи в 2013-2014 роках дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
5. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що облiгацiї емiтентом не випускались.
6. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
7. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало похiднi цiннi папери.
8. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється тому, що цiннi папери пiдприємства iснують у бездокументарнiй формi.
9. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не заповнюються тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
10. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв.
11. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
12. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
13. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
14. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв.
15. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв.
16. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало сертифiкатiв ФОН.
17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається. До звiту входить бухгалтерська звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 616493

3. Дата проведення державної реєстрації

15.05.1998

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

67585200

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

421

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.61 Виробництво борошна

52.10 Складське господарство

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерного товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

2604550265

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26001414938

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновник - Регiональне вiддiлення Фонду держмайна України в Херсонськiй областi

21295778

73000 м. Херсон б. Мирний 3

0.000000000000

Засновник - Орендне пiдприємство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"

00952367

73000 м. Херсон вул. Порт-Елеватор 5

0.000000000000

Засновник-"Дабл Ю Джей Венчурз Лiмiтед"

не має

2404Кiпр м. Нiкосiя Андреа Заку4,Эгкому

96.246400000000

Учасник-601фiзична особа

не має

не має

3.745900000

Учасник- ТОВ"Золотая Сємєчка"

не має

34403Росiя м.Ростов-на Дону пл.Толстого,8

0.00770000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Учасник - 608фiзичних особи

 

3.7459

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєлiков Сергiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

60 02 421711 Росiя,ВВСАзовського району Ростовської областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ"Юг Русi",елеватор,начальник виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 рiк

9) Опис

Обов"язки та повноваження згiдно Статуту та Положення про правлiння. Посад на iнших пiдриємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Керiвна робота: Росiя, ЗАТ «Юг Русi», елеватор «Юг Русi» з 01.03.2005 р. - начальник дiльницi по навантаженню та вивантаженню №1, з 07.08.2009 р. - начальник складу елевато-ра, з 01.08.2011 р. - начальник виробництва .Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє. Отримує виногороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Протягом року не переобирався.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Букацель Любов Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 987055 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ"Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 рiк 1

9) Опис

Призначено на посаду 22.04.2014
року рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання 22.04.14р) термiном на 1 рiк. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту, Положення про правлiння та Положення про головного бухгалтера. Посад на iнших пiдриємствах не займає. Стаж керiвної роботи 20 рокiв: Херсонський облагроснаб, начальник ПЕВ; ВАТ "Херсонський КХП" головний бухгалтер; ПАТ"Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв", головний бухгалтер. Акцiями " ПАТ "Херсонський КХП" не володiє.
В 2014 роцi отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Винагороду за виконання обо"язкiв
члена правління не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шестакова Олена Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 496177 Суворовським РВ УМВС Укр. в Херсонськiй обл.

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський КХП", начальник цеха мельниця

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 рiк

9) Опис

.Призначено на посаду 22.04.2014 року рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання 22.04.14р) термiном на 1 рiк. Обов"язки та повноваження згiдно Статуту, Положення про правлiння . Посад на iнших пiдриємствах не займає. Стаж керiвної роботи 15 рокiв: ВАТ "Херсонський КХП" в.о. начальника цеху "Млин", нач. цеху "Млин» .Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прокопенко Лариса Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 353944 СуворовськийРВ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Херсонський КХП" начальник вiддiлу кадрiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 на 1(один)рiк

9) Опис

Призначено на посаду 22.04.2014року рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання від 22.04.14)термiном на 1 рік.
Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про правлiння.Посад на iнших
пiдприємствах не займає.Стаж керiвної роботи 10 рокiв.Начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "Херсонський КХП".
Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє.Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ревенко Олена Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МР 318266 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юристконсульт 2 категорiї ПАТ"Херсонський КХП".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2014 1 рiк

9) Опис

Призначена на посаду 22.04.2014року рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол засiдання від 22.04.2014року)
термiном на 1 рiк.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту,Положення про правлiння .Посад
на iнших пiдприємствах не займає.Стаж керiвної роботи один рiк - начальник юридичного вiддiлу ПАТ"Херсон-
ський КХП". Акцiями пiдприємства не володiє. Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримува
ла.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шульга Володимир Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 221651 08.02.2003 Днiпровським РУ ГУ МВС України м.Київ

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор виконавчий ПАТ"Херсонський КХП".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.09.2014 по 22.04.2015року

9) Опис

Призначено на посаду 29.09.2014 року рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання 29.09.2014р)
термiном по 22.04.2015 року.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту ,Положення про правлiння.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.Акцiями пiдприємства не володiє.Винагороду за виконання обов"яз-
кiв члена правлiння не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiтер Клеменс ван Марiс

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

NX7701DBB9 мер м.БАРН 21.03.2011

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор компанiї Comple Holding

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2014 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду 14.04.2014 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 14.04.2014р. №9)
термiном на 3роки.
Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями пiдприємства не володiє.Винагороду за виконання обов"яз-
кiв члена Нагдлядової ради не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Джеймс Лiнус Хант

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

510841949 Iдентифiкацiйна служба Великобританiїї

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Незалежний консультант з ведення бiзнесу i питань оподаткування (Великобританiя).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду 11.04.2014року Загальними зборами акцiонерiв(Протокол зборiв вiд 11.04.2014р. №9)
термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Винагороду за виконання обов"язкiв
члена Наглядової Ради не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколя Бальтазар Мобек

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

0 12С192492 Префектура полiцiї Францiї

4) рік народження**

0

5) освіта**

0

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор компанiї Agriko SAS (Францiя).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду 11.04.2014 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 11.04.2014р.
№9) термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє. Винагороду
за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Нагдядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiтер Пол Йоханес Теодорус Даамен

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

№NR12195В7 м.Зейст

4) рік народження**

0

5) освіта**

0

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Незалежний консультант з ведення бiзнесу (Нiдерланди).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв11.04.2014р.( Протокол зборiв вiд 11.04.2014р. №9)
термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями ПАТ"Херсонський КХП" не володiє.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морiс Луї Огюст Россен

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

07АТО7298 Субпрефектура м.Сен Жермен ан Ле

4) рік народження**

0

5) освіта**

0

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Аналiтик компанiї Agriko SAS (Францiя).)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду 11.04.2014року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 11.04.2014р. №9)
термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями ПАТ"Херсонський КХП" не володiє.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маршалкiна Iрина Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

6012 218534 УФМС Росiї м.Ростов-на-Дону

4) рік народження**

1967

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу ТОВ "Аудит i Експертиза" Росiя).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.03.2013 3 роки

9) Опис

Призначена на посаду 11.03.2013року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 11.03.2013р.
№24)термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Винагороду за виконання обов"язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пуголовкiн Андрiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

6001 470866 ВВС Ворошиловського р-ну м.Ростов-нпа-Дону

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища Ростовська державна економiчна академiя

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Аудитор фiрми ТОВ "Аудит i Експертиза" (Росiя).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.03.2013 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду 11.03.2013 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 11.03.2013р.
№24) термiном на 3 роки.Обовя"зки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями П А Т "Херсонський КХП" не володiє.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнарьова Ольга Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

6001 457075 ВВС Тацинського р-ну Ростовської областi

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища Новочеркаська державна мелiоративна академiя

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Аудитор ТОВ "Аудит i Експертиза" (Росiя).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.03.2013 3 роки

9) Опис

Призначено на посаду 11.03.2013року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 11.03.2013р.
№24)термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Бєлiков Сергiй Михайлович

6002 421711 19.03.2003 ВВС Азовського р-ну Ростовської областi

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння начальник юрвiддiлу

Ревенко Олена Миколаївна

МР 318266 19.05.2010 Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлiння перший заступник голови правлiння

Шульга Володимир Петрович

МЕ 221651 08.02.2003 Днiпровським РУ ГУ МВС України м.Київ

 

1

0

1

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Букацель Любов Iванiвна

МО 987055 12.02.2002 Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член правлвiння начальник мельницi

Шестакова Олена Михайлiвна

МО 496177 05.03.1998 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Пiтер Клеменс ван Марiс

NX7701DBB9 мер м.Барн

 

0

0

0

0

0

0

секретар Наглядової Ради

Нiколя Бальтазар Мобек

12CI92492 Префектура полiцiї Францiї

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Джеймс Лiнус Хант

510841949 Iдентифiкацiйна служба Великобританiї

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Пiтер Пол Йоханнес Теодорус Даамен

0304 NR12195В7 мер м.Зейст

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Морiс Луї Огюст Россен

07АТО7298 Субпрефектура м.Сен-Жермен ан ЛЕ

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Маршалкiна Iрина Михайлiвна

6012 218534 УФМС м.Ростова на Дону

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiїї

Пуголовкiн Андрiй Михайлович

6001 470866 ВВС Ворошиловськогор-ну м.Ростова на Дону

 

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Кушнарьова Ольга Iванiвна

6001 457075 ВВС Тацинського р-ну Ростовської областi

 

0

0

0

0

0

0

член правлiння

Прокопенко Лариса Iванiвна

МО 353944 Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Компанiя "Дабл Ю Джей Венчурз Лiмiтед"

не має

2404 Кiпр Немає м. Нiкосiя Андреа Заку 4

17.07.2008

260193358

96.2464

260193358

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

260193358

96.2464

260193358

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

17.04.2015

Кворум зборів**

99.93

Опис

Дата проведення рiчних Загальних зборiв: «17» квiтня 2015р.
Час проведення рiчних Загальних зборiв: 13.00 год.
Мiсце проведення рiчних Загальних зборiв: м. Херсон, вул. Порт – Елеватор,5 (актовий зал).
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв: «09» березня 2015р.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 24.00 година «13» квiтня 2015р.
Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв (далi – «Збори») Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» (далi «Товариство») прийнято Наглядовою радою (Протокол №03 вiд 13.02.2015р.)
На Зборах присутнi:
- Члени Правлiння Товариства
- Члени Наглядової ради Товариства
- Особи, якi є представниками акцiонерiв Товариства
Також на Зборах присутнi представники Пiвденно-Українського територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, якi здiйснюють нагляд за реєстрацiєю акцiонерiв Товариства, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв на пiдставi Доручення №43 ПУ-3 вiд «06» квiтня 2015р.
СЛУХАЛИ:
Головуючого на Зборах Товариства, який повiдомив, що у вiдповiдностi до Статуту Товариства реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, що прибули на Збори, здiйснила Реєстрацiйна комiсiя, обрана Наглядовою радою Товариства з працiвникiв та акцiонерiв Товариства (Протокол №03 вiд 13.02.2015р.).
Головою реєстрацiйної комiсiї членами реєстрацiйної комiсiї обрано акцiонера, працiвника товариства (Протокол вiд 05.03.2015р.) - Зозулю Свiтлану Сергiївну.

Повiдомлення Голови реєстрацiйної комiсiї:
Зведений облiковий реєстр власникiв iменних простих акцiй Товариства (перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства) мiстить 603 рахунки у цiнних паперах, на яких облiковується 270 340 800 простих iменних акцiй, з яких 260 364 439 – голосуючих акцiй.
Згiдно п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему», який набрав чинностi 11.10.2013р., тi акцiонери, що не уклали самостiйно договiр iз депозитарною установою не зможуть голосувати по питанням по порядку денному.
За даними Реєстрацiйної комiсiї для участi у Зборах зареєстровано 18 (вiсiмнадцять) акцiонерiв та представникiв акцiонерiв, що дiють за довiреностями. Серед зареєстрованих є акцiонери, акцiї яких не враховуються при визначеннi кворуму та голосуваннi.
Отже, для визначення кворуму та голосування, враховуються тiльки акцiї акцiонерiв, якi уклали договори iз депозитарною установою, тобто є голосуючими акцiями.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Зборах та мають право голосувати по питанням по порядку денному складає 260 193 358 (двiстi шiстдесят мiльйонiв сто дев’яносто три тисячi триста п’ятдесят вiсiм) голосiв, що становить 99,93% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Загальнi збори акцiонерного Товариства, згiдно Закону України вiд 19.03.2015р. №272-VIII «Про внесення змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства», який набрав чинностi 27.03.2015р., мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих акцiй.
Таким чином, Збори Товариства мають кворум, а отже визнаються правомочними.
Голосування проводиться бюлетенями, форма яких затверджена Рiшеннями Наглядової ради (Протокол № 07 вiд 06.04.2015р.) та якi акцiонери, якi мають право голосувати по питанням по порядку денному, отримали пiд час реєстрацiї. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера або його представника. Бюлетенi, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
З метою роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування – на рiчних Загальних зборах (Протокол №20 вiд 18.11.2010р.) та позачергових Загальних зборах (Протокол №22 вiд 10.10.2011р.) була обрана Лiчильна комiсiя в складi 3-х осiб (Голова Лiчильної комiсiї – Ревенко О.М., члени Лiчильної комiсiї - Мануйленко В.М., Болдарєва О.В.). Термiн повноважень Лiчильної комiсiї – до моменту обрання Зборами нового складу Лiчильної комiсiї.
Головуючий запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборiв.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. i його затвердження.
4. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2014р. та його затвердження.
5. Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р. i його затвердження.
6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014р.
7. Про прийняття рiшення про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством i про можливiсть виплати дивiдендiв.
8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв на 2015р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 1 року в ходi його господарської дiяльностi.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв»
Про необхiднiсть, з метою керування роботою Загальних зборiв, вiдображення ходу зборiв та прийнятих ними рiшень, обрати
Головою зборiв – Коваля Володимира Iвановича
Секретарем Зборiв – Зозулю Свiтлану Сергiївну – акцiонера Товариства.
Питань та заперечень не поступило. Пропонується провести голосування по першому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно):
Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Коваля Володимира Iвановича
Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв – Зозулю Свiтлану Сергiївну – акцiонера Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про затвердження порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв»
Доповiдач: Юрисконсульт Товариства Зозуля С.С. повiдомила про наступний порядок проведення Зборiв:
- обрати Президiю
- проiнформувати про питання порядку денного та про порядок їх розгляду;
- оголосити доповiдачiв з питань порядку денного;
- повiдомити про порядок прийняття рiшень з питань порядку денного згiдно
чинного законодавства та Статуту Товариства
та запропонувала затвердити наступний регламент проведення зборiв
- Збори провести Президiєю у складi: Коваля Володимира Iвановича (Голова зборiв), Зозулi С.С. (Секретар зборiв), Нiколя Бальтазар Мобек (член Наглядової ради)
- Надати доповiдачу з питання порядку денного на виступ – 20хвилин, для запитань – до 10хвилин. Збори провести без перерви.
- Визначити доповiдачiв з питань порядку денного:
Третє питання – Коваль В.I.
Четверте питання – Зозуля С.С.
П’яте питання – Ревенко О.М.
Шосте та сьоме питання – Букацель Л.I.
Восьме питання – Шидловський О.О.
Дев’яте – Зозуля С.С.
- Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства
Голосування на Зборах проводиться за принципом одна акцiя – один голос.
Пiдрахунок результатiв голосування здiйснюється Лiчильною комiсiєю.
Питань та заперечень не поступило. Пропонується провести голосування по другому питанню порядку денного
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Рiшення з другого питання прийнято одноголосно.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2014р. i його затвердження»
Доповiдач: Коваль В.I, Голова Правлiння Товариства, який звiтував вiд iменi Правлiння
про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014р.(звiт додається).
Питань та заперечень по питанню не поступило. Пропонується провести голосування по третьому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014р.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2014р. та його затвердження»
Доповiдач: Зозуля С.С., яка вiд iменi та за дорученням Наглядової ради звiтувала про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2014р. (звiт додається)
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по четвертому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014р.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про прийняття рiшення про результат розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014р. i його затвердження»
Доповiдач: Ревенко О.М., яка вiд iменi та за доручення Ревiзiйної комiсiї звiтувала про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї протягом 2014р. та про висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу (результатiв фiнансово-господарської дiяльностi) Товариства (звiт додається)
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по п’ятому питанню.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Визнати оцiнку роботи Правлiння за 2014р. задовiльною та затвердити Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї .
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014р»
Доповiдач: Букацель Л.I., головний бухгалтер Товариства, яка звiтувала по рiчному звiту та балансу Товариства за 2014р. (доповiдь додається).
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по шостому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (звiт та баланс) Товариства за 2014р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про прийняття рiшення про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством i про можливiсть виплати дивiдендiв»
Доповiдач: Букацель Л.I., головний бухгалтер Товариства, яка доповiла, що за 2014р. Товариство отримало прибуток в розмiрi – 14 919 тис.грн.
Станом на 01.01.2015р. залишок непокритого збитку складав – 507 тис.грн.
У зв”язку iз наявнiстю на початок року непокритого збитку пропонується, вiдрахування до резервного фонду та сплату дивiдендiв не проводити (доповiдь додається).
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по сьомому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Враховуючи наявнiсть на початок року не покритого збитку
- вiдрахування до резервного фонду не проводити
- дивiденди не сплачувати.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв на 2015р»
Доповiдач: Економiст з планування Товариства Шидловський О.О., який запропонував визначити основнi напрямки дiяльностi комбiнату i затвердити його плани на 2015р.(доповiдь додається)
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по восьмому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства i його планiв на 2015р.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Про переднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 1 року в ходi його господарської дiяльностi»
Доповiдач: Зозуля С.С. доповiла, що п.3 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» передбачає, що якщо на дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, то Загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Загальним зборам акцiонерiв пропонується попередньо схвалити слiдуючi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством, протягом не бiльш як одного року, у ходi його поточної господарської дiяльностi, а саме:
- договори постачання зернових та олiйних культур, продуктiв їх переробки (у тому числi борошна, висiвок, олiї та iнших сiльськогосподарських культур та продуктiв їх переробки), договори надання послуг з приймання, зберiгання та перевалювання вище зазначених товарiв – з максимально сукупною їх вартiстю 65 000 000 (Шiстдесят п’ять мiльйонiв) гривень включно;
- договори оренди рухомого та нерухомого майна – з максимально сукупною їх вартiстю 25 000 000 (Двадцять п’ять мiльйонiв) гривень включно,
та за якими ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» виступає будь-якою iз сторiн (доповiдь додається).
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий зборiв запропонував провести голосування по даному питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 193 358 голосiв (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльш як 50% голосiв вiд їх загальної кiлькостi): Попередньо схвалити слiдуючi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством, протягом не бiльш як одного року, у ходi його поточної господарської дiяльностi:
- договори постачання зернових та олiйних культур, продуктiв їх переробки ( у тому числi борошна, висiвок, олiї та iнших сiльськогосподарських культур та продуктiв їх переробки), договори надання послуг з приймання, зберiгання та перевалювання вище зазначених товарiв – з максимально сукупною їх вартiстю 65 000 000 (шiстдесят п’ять мiльйонiв) гривень включно;
- договори оренди рухомого та нерухомого майна - з максимально сукупною їх вартiстю 25 000 000 (двадцять п’ять мiльйонiв) гривень включно,
та за якими ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» виступає будь – якою iз сторiн.

ЗАКРИТТЯ ЗБОРIВ.
Голова зборiв пiдвiв результат, що питання порядку денного розглянутi, рiшення по ним
прийнято i, у зв'язку з цим оголосив Збори закритими.
Збори завершено о 13:53 год.
До протоколу Зборiв Товариства додаються:
1. Перелiк акцiонерiв та їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ», облiк виданих акцiонерами довiреностей для участi у рiчних Зборах, довiреностi, облiк виданих акцiонерам та їх представникам бланкiв бюлетенiв для голосування
2. Протокол проведення реєстрацiї акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» та їх представникiв, якi прибули на Збори.
3. Протокол про пiдсумки голосування по питанням порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
4. Звiти, доповiдi доповiдачiв

ГОЛОВА ЗБОРIВ: СЕКРЕТАР ЗБОРIВ:
____________ Коваль В.I. ____________ Зозуля С.С.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ ТФБ "Контракт"

Організаційно-правова форма

 

Код за ЄДРПОУ

19361746

Місцезнаходження

01025 Київська Данi вiдсутнi м. Київ вул. Воздвиженська 58

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263267

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 537-61-22

Факс

(044) 537-62-99

Вид діяльності

Юридична особа , яка здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача ц/паперiв

Опис

Товариство протягом останнiх рокiв реєстратора не змiнювало. Був укладений договiр на надання
послуг №1-Е/402 вiд 14.05.2010 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Профi-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30768778

Місцезнаходження

73000 Херсонська Данi вiдсутнi м. Херсон вул. 9-го Сiчня 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

AA № 2277

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(0552) 42-33-31

Факс

(0552) 42-33-31

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Товариство протягом останных рокiв аудитора не змiнювало.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська не має м.Київ Б.Грiнченка,б.3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044 279 66 51

Факс

044 279 13 32

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Товариством був укладений договiр на надання послуг.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.06.2010

351/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000071997

 

Бездокументарні іменні

0.250

270340800

67585200.000

100.000000000000

Опис

Свої акцiї до продажу на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв Товариство не виставляло, заяв на доауск цiнних паперiв до котирування на фондових бiржах не надавало.

 


XI. Опис бізнесу

Елеватор введено в дiю в 1932 роцi.
Одночасно виконуються операцiї по прийманню та вiдвантаженню зернових та олiйних культур автомобiльним, залiзничним та рiчковим транспортом.
Надаються послугиї по сушiнню та пiдробцi зерна, технiчних культур до базисних показникiв якостi.
Ємнiсть елеватора - 96,6 тис. тон. Виробнича потужнiсть лiнiї вiдвантаження зернових на рiчковий транспорт - 1000 тн/годину, олiйних - 420 тн/годину.
Млин введено в дiю в 1949 роцi. На сьогоднiшний день добова потужнiсть млина 405,0 тн. в зернi, виробнича потужнiсть за рiк - переробка 117450 тон пшеницi. Млин оснащений обладнанням виготовленим по лiцензiї фiрми "Бюллер".
Пiдприємство надає послуги по гранулюванню висiвок. Виробнича потужнiсть 12 тн/годину (3 преса по 4тн/годину). 1 прес - запасний.
Микiльське хлiбоприймальне пiдприємство введено в дiю в 1943 роцi. Складськi ємностi - 12,9 тис. тон. Приймання зернових та технiчних культур автомобiльним транспортом. Вiдвантаження зернових та технiчних культур на автомобiльний та рiчковий транспорт. Надання послуг по сушiнню та пiдробцi зернових та технiчних культур.
Копанське хлiбоприймальне пiдприємство введено в дiю в 1935 роцi. Складськi ємностi - 24,00тис. тон. Приймання зернових та технiчних культур автомобiльним транспортом. Надання послуг по сушiнню та пiдробцi зернових та технiчних культур.
ПАТ "Херсонський КХП" створено шляхом перетворення орендного пiдприємства Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв у публiчне акцiонерне товариство згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України вiд 8.05.1998 №437.

 

ПАТ "Херсонський КХП" складається з таких структурних пiдроздiлiв:
- млин (з грануляцiєю висiвок)
- елеватор
- Микiльське хлiбоприймальне пiдприємство
- Копаньське хлiбоприймальне пiдприємство
Протягом року структура не змiнювалась.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних првцiвникiв облiкового складу в 2013роцi-431 осiб,позаштатних та за сумiсництвом -3 особи,ФОП 15462,2 тис.грв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2014 роцi - 416 осiб,позаштатних
та за сумiсництвом -1 особи, ФОП 17981,7
тис.грв.
ФОП в 2014роцi зрiс вiдносно 2013 року на2519,5 тис.грв. в зв язку з пiдвищенням заробiтної плати.

 

Не має

 

Не має

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї вiд третiх осiб не надходило.

 

Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi з принципами та методами, передбаченими Мiжнародними положенями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно, протягом строку корисного використання об"єкту з застосуванням прямолiнiйного методу.
Зарахування запасiв на баланс пiдприємства здiйснюється за їхньою первiсною вартiстю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, в продаж та iншому вибуттi, застосовується метод середньозваженої вартостi однорiдних запасiв.
На пiдприємствi нараховується резерв для вiдшкодування наступних майбутнiх витрат - виплату вiдпусток працiвникам вiдповiдно до графiку вiдпусток.
На пiдприємствi нарвховується резерв сумнiвних боргiв.

 

Предметом дiяльностi ПАТ "Херсонський КХП" є:
1. Виробництво, реалiзацiя, проведення закупок зерна, олiйних та iнших культур, насiння та їх зберiгання.
2. Здiйснення торговельно-закупiвельної, торговельно-посередницькоїдiяльностi.
3. Надання послуг з приймання, сушiння, очищення та зберiгання зернових, олiйних та iнших культур;
4. Гранулювання висiвок.
Млин ПАТ ХКХП обслуговує пiдприємства України, Херсонської областi та м. Херсон. Млин виробляє борошно вищого та першого гатунку. Ринки збуту м. Херсон, Херсонська область, територiя України, Молдова, Грузiя, Сiрiя, Арабськi емiрати.
Цех грануляцiї - збут - Україна, Сiрiя.
Елеватор - перевантаження зернових та технiчних культур.
Вiдвантаження зернових, олiйних, бобових культур здiйснюється на експорт, у межах областi та по Українi. На елеваторi ПАТ "Херсонський КХП встановлено перевантажувач зерна "Порталiно" фiрми ' Бюллер ''. Елеватор у технiчному вiдношеннi є унiкальним. Операцiї по розвантаженню та завантаженню зерна проводяться у стислi строки.
Млин обладнаний високопродуктивним устаткуванням, виготовленим по лiцензiї фiрми "Бюллер"
ПАТ "Херсонський КХП" має можливiсть вiдвантажувати та приймати продукцiю автомобiльним, залiзничним та водним транспортом.
Для забезпечення роботи млина та експорту товарiв пiдприємство купує зерновi та технiчнi культури у всiх регiонах України.

 

Для технiчного забезпечення виконання виробничо-фiнансового плану пiдприємство в 2014 роцi провело автоматизацiю транспортних та технологiчних операцiй ,в тому числi завантаження на водний транспорт на суму 138,2 тис.грв.

Будiвництво складу накопичення,збеiгання та перевалки кукурудзи на 10000 тон на суму 2800,0 тис.грв.,освоєно в 2014р. 205.0 тис.грв.
Ремонт асфальтового покриття на суму 68,0 тис.грв.
Переоснащення авторозвантажувача №4 на суму 229,0тис. грн. для забезпечення приймання великовантажних машин.
В 2015 роцi пiдприємство планує
-замiну обладнання млинового комплексу - 450,0тис.грв.
-будiвництво механiзованого складу зберiгання зерна- 52954,0тис.грв.
-придбання сепаратору ТАС - 2238,0тис.грв.
Спосiб фiнансування - власнi обiговi кошти.

 

Не має

 

1. Ступiнь використання основних засобiв складає приблизно 100%.
2. Ступiнь зносу основних засобiв складає 88,51%:
Найменування Рiк вводу % зносу
Виробничого призначення
- Будiвлi та споруди 1932 - 2014 88,42%
- Транспортнi засоби 1960 - 2014 93,82%
- Машини та обладнання 1932 - 2014 88,64%
- Iншi 1968 - 2014 91,94%
3. Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Херсон, вул. Порт-Елеватор 5; с. Копанi, Херсонська область, Бiлозерський район: с. Микiльське, Херсонська область, Бiлозерський район, 25 км. Бериславського шосе, с.Щасливцеве, Херсонська область, Генiчеський район.
4. Заплановано в 2015р. провести реконструкцiю та удосконалення основних засобiв на загальну суму 64202,6 тис.грв.

 

Бiзнес, який пов'язаний з зерном та продуктами його переробки, для нашої держави є одним з основних. У зв'язку з тим, що в Українi розвинута борошномельна промисловiсть, а постачання борошна до країн СНД значно знизилась, у країнi трапилось його перевиробництво. З'явилася конкуренцiя на ринку борошна. Виграє той, хто є найбiльш пiдготовленим до роботи у ринкових умовах. Стало актуальним питання виходу зi своєю продукцiєю на закордоннi ринки. У цьому випадку Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв має ряд переваг перед iншими пiдприємствами-конкурентами. Його мiсце розташування дуже зручне. Є можливiсть вiдвантаження рiзних видiв зерна та продуктiв його переробки. Але для забезпечення конкурентоспроможностi потрiбна продукцiя високої якостi у сучаснiй тарi. Для реалiзацiї борошна комбiнату необхiдно забезпечити його затарювання на рiвнi європейських стандартiв. Враховуючи цi вимоги, Херсонський КХП пiдписав угоду з закордонною фiрмою на постачання обладнання для затарювання борошна в паперовi мiшки.
На дiяльнiсть пiдприємства, як i всiх пiдприємств України,впливає нестабiльнiсть податкового законодавства, а також економiчнi обмеження - лiцензування експорту зернових культур.

 

Протягом 2014 року пiдприємство сплатило штрафiв i пенi на суму 8,8тис. грн., в тому числi:
- фонд соцiального страхування - 0,6 тис.грв.,
- податки -8,1 тис.грв.,
- iншi - 0,1 тис.грв.

 

Фiнансування дiяльностi ПАТ "Херсонський КХП" здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв.

 

Укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

В 2015 роцi заплановано виробництва в пiдроздiлах:
- Млин - переробка 33.0 тис. тон власного зерна, або51 % виробничої потужностi;
- Цех гранулювання - обсяг виробництва 33,0 тис. тон;
- Елеватор - перевалка 720,0 тис. тон (8 обертiв складських ємностей);
Обсяги завантаження виробничих потужностей розроблено з урахуванням полiпшення фiнансового стану пiдприємства i зменшення ризикiв, пов"язанних з лiцензуванням експорту зернових культур.
Для технiчного забезпечення бiзнес-плану розроблений i виконується план по ремонтним роботам i технiчному переоснащенню комбiнату на 2015рiк.

 

Дослiджень та розробок в 2014 роцi не проводили.

 

Пiцдприємство має судовi справи з податковою iнспекцiєю в м. Херсонi з питань бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть на суму6,8 млн. грн.

 

Показники 2012 р 20123р 2014р
Виробництво борошна 17,4 13,076 15,496
тис.тон.

Реалiзацiя борошна 14,3 14,870 15,507
тис.тон.

Послуги перевалки 561,0 353,154 421,514
тис.тон.

Власна реалiзацiя 21,0 5,95 2,740
(експорт зернових)
тис.тон.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

45976.000

43746.000

2244.000

2460.000

48220.000

46206.000

будівлі та споруди

35436.000

33588.000

2213.000

2418.000

37649.000

36006.000

машини та обладнання

8202.000

7879.000

31.000

42.000

8233.000

7921.000

транспортні засоби

209.000

150.000

0.000

0.000

209.000

105.000

інші

2129.000

2129.000

0.000

0.000

2129.000

2129.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

45976.000

43746.000

2244.000

2460.000

48220.000

46206.000

Опис


1. Ступiнь використання основних засобiв складає приблизно 100%.
2. Ступiнь зносу основних засобiв складає 88,51%:
Найменування Рiк вводу % зносу
Виробничого призначення
- Будiвлi та споруди 1932 - 2013 88,42%
- Транспортнi засоби 1960 - 2013 93,82%
- Машини та обладнання 1932 - 2013 88,64%
- Iншi 1968 - 2013 91,94%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

77011.000

62097.000

Статутний капітал (тис. грн.)

67585.000

67585.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

67585.000

67585.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 77011 тис.грн., Статутний капiтал складає 67585тис.грн. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(77011тис.грн.) бiльше скоригованого статутногго капiталу
(67585,0 тис.грн.). Протягом 2014 року пiдприємство провело заходи по збiльшенню вартостi чистих
активiв.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

2092.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

14108.000

X

X

Усього зобов'язань

X

16200.000

X

X

Опис:

Визнання,облiк та оцiнка зобов"язань пiдприємства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37(МСБУ 37) "Забезпечення,умовнi зобов"язання та умовнi активи".

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво борошна

15,496тис.тон

41743.3

98.9

15,507тис. тон

41226.1

98.9


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.04.2014

15.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2014

22.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.09.2014

30.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ АФ "Профi-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30768778

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Херсон

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2277 27.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0 0 0 0

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансових звiтiв за 2014 рiк
Публiчного акцiонерного товариства
„Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв”
Адресат: власники цiнних паперiв, iншi особи
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв», що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014р., та Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, звiт про власний капiтал, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансовi звiти
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не мали змоги отримати достатнi i належнi докази балансової вартостi основних засобiв та запасiв пiдприємства станом на 31 грудня 2014р., оскiльки ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю основних засобiв та наявних запасiв. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити чи була потреба у коригуваннi балансової вартостi основних засобiв та запасiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства „Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв” на 31.12.14р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Основнi вiдомостi про юридичну особу
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство „Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв”;
Код ЄДРПОУ: 00952367;
Мiсцезнаходження: 73000 Херсонська область, м. Херсон, Порт-елеватор, 5.
Форма власностi: приватна;
Дата державної реєстрацiї: 15.05.1998р.;
Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – юридичної особи серiї А01 № 616493 видано Державним реєстратором 05.05.2010 р., № запису 14991050010002539 (вiдбулася замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю в зв’язку зi змiною найменування юридичної особи).
Довiдка з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) видана Головним управлiнням статистики у Херсонськiй областi 13.05.2010р.
Станом на 31 грудня 2014 року в Компанiї працювали 421 особа.
Основнi види дiяльностi за КВЕД згiдно довiдки №598817 з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ):
10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi;
46.90
50.30
52.10 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Пасажирський рiчковий транспорт;
Складське господарство;
56.29 Постачання iнших готових страв;
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства проведено вiдповiдно положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 „Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств”.
Згiдно даних фiнансової звiтностi за 2014 рiк вартiсть чистих активiв складає 77011тис. грн., що на 9426грн. бiльше статутного капiталу, тобто зареєстрованого (пайового) капiталу Товариства. (Додаток №1).
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Аудиторська фiрма ТОВ АФ «Профi-Аудит» пiдтверджує реальнiсть i достовiрнiсть фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Чистий прибуток ПАТ „Херсонський КХП” за 2014 рiк складає 14919тис.грн.
Аналiз показникiв фiнансової звiтностi
Довiдка про фiнансовий стан ПАТ „Херсонський КХП” станом на 31.12.2014 року наведена в додатку №2.

Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.
Забезпечення випуску цiнних паперiв
За звiтний перiод випуск та розмiщення цiнних паперiв, потребуючих забезпечення вiдповiдно до законодавства України, товариство не здiйснювало.
Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало.
Стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами
Боргових та iпотечних цiнних паперiв Товариство не має.
Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв
Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
Виконання значних правочинiв
Значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" на протязi 2014року не здiйснювалось.
Стан корпоративного управлiння
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори.
Контроль за станом корпоративного управлiння здiйснюється Наглядовою радою.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Аудитор не отримав iнформацiї щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Аудитор не виявив суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Аудитор пiдтверджує, що управлiнський персонал не припустив порушення МСА 570 «Безперервнiсть».
В ходi виконання аудиту не здiйснювалось обмеження обсягу роботи аудитора, не було незгоди з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики, методу її застосування або адекватностi та достатностi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
ТОВ АФ «Профi-Аудит» не має взаємовiдносин щодо права власностi, заборгованостi або iншого конфлiкту iнтересiв з Публiчним акцiонерним товариством „Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв”.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма «Профi-Аудит».
До реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi ТОВ АФ «Профi-Аудит» внесено рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р., реєстрацiйне свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2277, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, рiшенням Аудиторської палати України вiд 27.01.2011р. № 227/3 термiн дiї подовжено до 25.01.2016р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системi контролю якостi №0324, видане вiдповiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 20.12.2012р. №262/4.
Iдентифiкацiйний код за ЕДРПОУ: 30768778.
Мiсце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Сiчня, 4, телефон (0552) 42-33-31.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Згiдно з договором №1 «а» вiд 27.01.2015р., укладеним мiж ТОВ АФ «Профi-Аудит» та ПАТ «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв» проведена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв» за 2014 рiк.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006р. № 140-V, Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 31.03.2011 N 229/7 (надалi - МСА), а також Законом України «Про бухгалтерський облiку та фiнансову звiтнiсть в Українi», вiд 16.07.1999р. №996-XIV та ПНПА 1, затвердженого рiшенням АПУ вiд 20 грудня 2013 року № 286/12, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. №2826, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за №2180/24712.
Аудиторська перевiрка розпочата 03.02.2015р., закiнчена 13.03.2015р.

Директор ТОВ АФ «Профi-Аудит» _______________ Г.В.Довбиш
(сертифiкат аудитора серiя А №003989 вiд 27.10.1999р., дiйсний до 27.10.2018 р.)
Дата аудиторського звiту 13 березня 2015р.
Адреса аудитора
м. Херсон, вул. 9-го Сiчня, 4, телефон (0552) 42-33-31;
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

НЕ має

Не має

Не має


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Не має

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Даних не має.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачергових зборiв не було.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Даних не має.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Немає

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Квалiфiкацiя, досвiд та репутацiя.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Даних не має.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

Немає

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Немає

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитора не змiнювали

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Немає

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не має

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не має

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Не має


     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952367

Територія

 

за КОАТУУ

6510136900

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

10.61

Середня кількість працівників

421

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

м.Херсон вул.Порт-елеватор 5

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

393

378

0

первісна вартість

1001

451

466

0

накопичена амортизація

1002

58

88

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1807

1499

0

Основні засоби:

1010

45976

43724

0

первісна вартість

1011

363707

364465

0

знос

1012

317731

320741

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

36

22

0

первісна вартість

1016

161

159

0

знос

1017

125

1137

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

207

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

48212

45830

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

15127

111571

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10066

15230

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


2096


2561


0

з бюджетом

1135

20568

14207

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

642

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

970

935

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

3210

2877

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

52037

47381

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

100249

93211

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

67585

67585

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

10205

9350

0

Додатковий капітал

1410

18

15

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

568

568

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-16279

-507

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( -6 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

62097

77011

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

108

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

108

108

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

34853

10703

0

за розрахунками з бюджетом

1620

89

2092

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

1872

0

за розрахунками зі страхування

1625

236

485

0

за розрахунками з оплати праці

1630

587

745

0

за одержаними авансами

1635

1228

895

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1030

1249

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

21

31

0

Усього за розділом IІІ

1695

38044

16200

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

100249

93211

0

 

Примітки

Не має

Керівник

Коваль В.I.

Головний бухгалтер

Букацель Л.I.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"

за ЄДРПОУ

00952367

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

123323

86643

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -95747 )

( -78842 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


27576


7801

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3133

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -8474 )

( -7684 )

Витрати на збут

2150

( -4352 )

( -4826 )

Інші операційні витрати

2180

( 381 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


17502


0

збиток

2195

( 0 )

( -4709 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

13

749

Інші доходи

2240

20

1078

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( -240 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -26 )

( -1448 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


17509


0

збиток

2295

( 0 )

( -4336 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2590

42

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


14919


0

збиток

2355

( 0 )

( -4294 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0