1.jpg

Звіт 2017р. цінні папери

Звіт 2017р. цінні папери

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Коваль В.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00952367
4. Місцезнаходження
Херсонська , Не має, 73024, м. Херсон, вул.Порт-Елеватор,5
5. Міжміський код, телефон та факс
0552263612 0552263612
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у ДП IВЦ "Вiдомостi ДК ЦБФР"    
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.hkhp.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
1. Iiнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не заповнюється тому, що дiяльнiсть пiдприємства не потребує лiцензування.
2. Ввiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не заповнюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
3. Вiдомостi про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв рейтингову оцiнку проводити не треба.
4. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи в 2014-2015 роках дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
5. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що облiгацiї емiтентом не випускались.
6. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
7. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало похiднi цiннi папери.
8. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється тому, що цiннi папери пiдприємства iснують у бездокументарнiй формi.
9. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не заповнюються тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
10. Iнформацiя про гарантiї третьої особи не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв.
11. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
12. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
13. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй.
14. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв.
15. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв.
16. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало сертифiкатiв ФОН.
17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається. До звiту входить бухгалтерська звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 616493
3. Дата проведення державної реєстрації
15.05.1998
4. Територія (область)
Херсонська
5. Статутний капітал (грн)
67585200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
381
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.61 Виробництво борошна
52.10 Складське господарство
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерного товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26009980000224
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк"
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26000840000103

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновник-"Дабл Ю Джей Венчурз Лiмiтед" не має 2404Кiпр м. Нiкосiя Андреа Заку4,Эгкому 96.254136
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасник - 598 фiзичних осiб 3.724681
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Володимир Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
359878
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Трейдфiлд Україна".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2017 рiк
9) Опис
Обов"язки та повноваження згiдно Статуту та Положення про правлiння. Займає посаду директора ТОВ "Трейдфiлд Україна". Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Керiвна робота: директор ТОВ "Трейдфiлд Україна".Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє. Отримує виногороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Протягом року не переобирався.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прокопенко Лариса Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
353944
4) рік народження**
0
5) освіта**
неповна вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Херсонський КХП" начальник вiддiлу кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2017 на 1(один)рiк
9) Опис
Призначено на посаду 23.04.2017 року рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання №11 вiд 21.04.17р.)термiном на 1 рiк. Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про правлiння.Посад на iнших
пiдприємствах не займає.Стаж керiвної роботи 13 рокiв.Начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "Херсонський КХП".
Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє.Винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ломако Олег Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
870104
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «Хлiб Жмеринщини»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2017 1 рiк
9) Опис
Акцiями Товариства не володiє.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання №11 вiд 21.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiтер Клеменс ван Марiс
3) ідентифікаційний код юридичної особи
NX7701DBB9
4) рік народження**
0
5) освіта**
 
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор компанiї Comple Holding
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Призначено на посаду 25.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017р. №28)
термiном на 3роки.
Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову Раду. Непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями пiдприємства не володiє.Винагороду за виконання обов"яз-
кiв члена Нагдлядової ради не отримував.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джеймс Лiнус Хант
3) ідентифікаційний код юридичної особи
510841949
4) рік народження**
0
5) освіта**
 
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Незалежний консультант з ведення бiзнесу i питань оподаткування (Великобританiя).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Призначено на посаду 25.04.2017року Загальними зборами акцiонерiв(Протокол зборiв вiд 25.04.2017р. №28)
термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Винагороду за виконання обов"язкiв
члена Наглядової Ради не отримував.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколя Бальтазар Мобек
3) ідентифікаційний код юридичної особи
12С192492
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор компанiї Agriko SAS (Францiя).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Призначено на посаду 25.04.2017 року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 25.04.2017р.
№28) термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями ПАТ "Херсонський КХП" не володiє. Винагороду
за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради не отримував.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Нагдядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiтер Пол Йоханес Теодорус Даамен
3) ідентифікаційний код юридичної особи
№NR12195В7
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Незалежний консультант з ведення бiзнесу (Нiдерланди).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв25.04.2017р.( Протокол зборiв вiд 25.04.2017р. №28)
термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Акцiями ПАТ"Херсонський КХП" не володiє.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради не отримував.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морiс Луї Огюст Россен
3) ідентифікаційний код юридичної особи
07АТО7298
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аналiтик компанiї Agriko SAS (Францiя).)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Призначено на посаду 25.04.2017року Загальними зборами акцiонерiв (Протокол зборiв вiд 25.04.2017р. №28)
термiном на 3 роки.Обов"язки та повноваження вiдповiдно Статуту та Положення про Наглядову раду.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями ПАТ"Херсонський КХП" не володiє.
Винагороду за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради не отримував.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Тетяна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
097043
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу якостi ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 рiк
9) Опис
призначена на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства з 25.04.2017 р. ПРОТОКОЛ № 28
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ«ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ». Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiльгуй Ольга Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
600895
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiст ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2017 1 рiк
9) Опис
Призначена на посаду члена Правлiння Товариства 21.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання №11 вiд 21.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кореневська Тетяна Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
097728
4) рік народження**
0
5) освіта**
неповна вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» по господарськiй частинi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3 роки
9) Опис
Призначена на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства 25.04.2017 р. Володiє 46 299 акцiями, що складає 0,017126% в статутному капiталi емiтента на суму 11574,75грн. Особу обрано термiном – на 3(три) роки.Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 25.04.2017р).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Iгор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
912060
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «Роздолля»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2017 1 рiк
9) Опис
Призначений на посаду члена Правлiння Товариства 23.04.2017р. Акцiями Товариства не володiє. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання №11 вiд 21.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зозуля Свiтлана Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
411125
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрисконсульт II кат. ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2017 1 рiк
9) Опис
Призначена на посаду члена Правлiння Товариства 23.04.2017 р. Володiє 1 акцiєю Товариства, що складає 0,0000% в статутному капiталi емiтента на суму 0,25 грн. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання №11 вiд 21.04.2017р.).Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шидловський Олексiй Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
547738
4) рік народження**
 
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст з планування ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 3
9) Опис
Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 28 вiд 25.04.2017р). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова правлiння Коваль Володимир Iванович 359878 0 0 0 0 0 0
Член правлiння перший заступник голови правлiння Ломако Олег Миколайович 870104 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової Ради Пiтер Клеменс ван Марiс NX7701DBB9 0 0 0 0 0 0
секретар Наглядової Ради Нiколя Бальтазар Мобек 12CI92492 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Джеймс Лiнус Хант 510841949 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Пiтер Пол Йоханнес Теодорус Даамен NR12195В7 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Морiс Луї Огюст Россен 07АТО7298 0 0 0 0 0 0
член Ревiзiйної комiсiї Шевченко Тетяна Василiвна 097043 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння Пiльгуй Ольга Григорiвна 600895 0 0 0 0 0 0
член правлiння Прокопенко Лариса Iванiвна 353944 0 0 0 0 0 0
член правлiння Чумаченко Iгор Миколайович 912060 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiїї Кореневська Тетяна Анатолiївна 097728 46299 0.017126 46299 0.017126 0 0
член правлiння Зозуля Свiтлана Сергiївна 411125 1 0.00000 1 0.000000 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Шидловський Олексiй Олександрович 547738 0   0   0  
Усього 46300 0.017126 46300 0.017126 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Компанiя "Дабл Ю Джей Венчурз Лiмiтед" не має 2404 Кiпр Немає м. Нiкосiя Андреа Заку 4 260214202 96.254136 260214202 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Усього 260214202 96.254136 260214202 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 25.04.2017
Кворум зборів** 99.94
Опис ПРОТОКОЛ № 28
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства
«ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
Дата проведення рiчних Загальних зборiв: «25» квiтня 2017 р.
Час проведення рiчних Загальних зборiв: 13.00 год.
Мiсце проведення рiчних Загальних зборiв: м. Херсон, вул. Порт – Елеватор,5 (актовий зал).
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв: «14» березня 2017 р.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 24.00 година «19» квiтня 2017 р.
Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв (далi – «Збори») Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» (далi «Товариство») прийнято Наглядовою радою (Протокол №05 вiд 22.02.2017 р.)
На Зборах присутнi:
- Члени Правлiння Товариства
- Члени Наглядової ради Товариства
- Члени Ревiзiйної комiсiї
- Особи, якi є представниками акцiонерiв Товариства
У вiдповiдностi до Статуту Товариства реєстрацiю акцiонерiв та їх представникiв, що прибули на Збори, здiйснила Реєстрацiйна комiсiя, обрана Наглядовою радою Товариства з працiвникiв та акцiонерiв Товариства (Протокол №05 вiд 22.02.2017 р.).
Головою реєстрацiйної комiсiї членами реєстрацiйної комiсiї обрано акцiонера, працiвника Товариства (Протокол вiд 06.03.2017 р.) Зозулю Свiтлану Сергiївну.
Повiдомлення Голови реєстрацiйної комiсiї:
Зведений облiковий реєстр власникiв iменних простих акцiй Товариства (перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства) мiстить 599 рахункiв у цiнних паперах, на яких облiковується 270 340 800 штук простих iменних акцiй, з яких 260 408 681 – голосуючих акцiй.
Згiдно Закону України «Про депозитарну систему» тi акцiонери, що не уклали самостiйно договiр iз депозитарною установою не зможуть голосувати по питанням по порядку денному.
За даними Реєстрацiйної комiсiї для участi у Зборах зареєстровано 14 (чотирнадцять) акцiонерiв та представникiв акцiонерiв, що дiють за довiреностями. Серед зареєстрованих є акцiонери, акцiї яких не враховуються при визначеннi кворуму та голосуваннi.
Отже, для визначення кворуму та голосування, враховуються тiльки акцiї акцiонерiв, якi уклали договори iз депозитарною установою, тобто є голосуючими акцiями.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Зборах та мають право голосувати по питанням по порядку денному складає 260 260 501 (двiстi шiстдесят мiльйонiв двiстi шiстдесят тисяч п’ятсот один) голосiв, що становить 99,94% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
Загальнi збори акцiонерного Товариства, згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства», мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50% голосуючих акцiй.
Таким чином, Збори Товариства мають кворум, а отже визнаються правомочними.

Голосування проводиться бюлетенями, форма яких затверджена Рiшеннями Наглядової ради (Протокол № 09 вiд 14.04.2017 р. та Протокол №12 вiд 20.04.2017 р.) та якi акцiонери, якi мають право голосувати по питаннях по порядку денному, отримали пiд час реєстрацiї. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (його представника) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi та найменування акцiонера - юридичної особи. Бюлетенi, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Роз’яснення щодо порядку голосування, пiдрахунок голосiв на рiчних Загальних зборах здiйснюється Лiчильною комiсiю.
Головуючий запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборiв.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Прийняття рiшення про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Прийняття рiшення про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про результати розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження.
4. Прийняття рiшення про результати розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2016р. та його затвердження.
5. Прийняття рiшення про результати розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження.
6. Прийняття рiшення про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016р.
7. Прийняття рiшення про про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України i про можливiсть виплати дивiдендiв.
8. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв на 2017р.
9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
10. Прийняття рiшення про змiну назви Товариства.
11. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
12. Прийняття рiшення про внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї:
12.1. Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.3. Положення про Правлiння ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.4. Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП».
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку їх повноважень.
14. Прийняття рiшення про обрання нових членiв Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладимуться з новими членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
17. Прийняття рiшення про обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладимуться з новими членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з новими членами Ревiзiйної комiсiї.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про обрання Голови та Секретаря Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства».
Про необхiднiсть, з метою керування роботою Загальних зборiв, вiдображення ходу Зборiв та прийнятих ними рiшень, обрати
Головою Зборiв – Коваля Володимира Iвановича
Секретарем Зборiв – Зозулю Свiтлану Сергiївну – акцiонера Товариства.

Питань та заперечень не поступило. Пропонується провести голосування по першому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Коваля Володимира Iвановича
Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Зозулю Свiтлану Сергiївну – акцiонера Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про затвердження порядку проведення Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства».
Доповiдач: Юрисконсульт Товариства Зозуля С.С. повiдомила про наступний порядок проведення Зборiв:
- обрати Президiю
- проiнформувати про питання порядку денного та про порядок їх розгляду;
- оголосити доповiдачiв з питань порядку денного;
- повiдомити про порядок прийняття рiшень з питань порядку денного згiдно
законодавства та Статуту Товариства
та запропонувала затвердити наступний регламент проведення Зборiв
- Збори провести Президiєю у складi: Коваля В.I., Зозулi С.С.
- Надати доповiдачу з питання порядку денного на виступ – 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин. Збори провести без перерви.
- Визначити доповiдачiв з питань порядку денного:
Третє питання – Коваль В.I.
Четверте питання – Зозуля С.С.
П’яте питання – Шевченко Т.В.
Шосте та сьоме питання – Пiльгуй О.Г.
Восьме питання – Шидловський О.О.
Дев’яте – вiсiмнадцяте питання – Зозуля С.С.
- Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування, крiм проведення кумулятивного голосування.
- Пiдрахунок результатiв голосування здiйснюється Лiчильною комiсiєю, якiй акцiонер здає свiй бюлетень пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного.
Питань та заперечень не поступило. Пропонується провести голосування по другому питанню порядку денного
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Рiшення з другого питання прийнято одноголосно.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про результати розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження».
Доповiдач: Коваль В.I., Голова Правлiння Товариства, який звiтував вiд iменi Правлiння
про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016р.(звiт додається).
Питань та заперечень по питанню не поступило. Пропонується провести голосування по третьому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про результати розгляду звiту Наглядової ради про роботу за 2016р. та його затвердження».
Доповiдач: Зозуля С.С., яка вiд iменi та за дорученням Наглядової ради звiтувала про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2016р. (звiт додається)

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по четвертому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016р.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про результати розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р. i його затвердження».
Доповiдач: Шевченко Т.В., яка звiтувала вiд iменi Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї протягом 2016р. та про висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу (результатiв фiнансово-господарської дiяльностi) Товариства (звiт додається)

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по п’ятому питанню.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р.
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016р.».
Доповiдач: Пiльгуй О.Г., головний бухгалтер Товариства, яка звiтувала по рiчному звiту та балансу Товариства за 2016р. (доповiдь додається).

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по шостому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016р.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України i про можливiсть виплати дивiдендiв».
Доповiдач: Пiльгуй О.Г., головний бухгалтер Товариства, яка доповiла, що за 2016р. Товариство отримало прибуток в розмiрi – 2 419 тис.грн.
Станом на 01.01.2017р. нерозподiлений прибуток складає – 3 083 тис.грн.
У зв’язку iз наявнiстю на початок року нерозподiленого прибутку пропонується, провести вiдрахування до резервного фонду в розмiрi нерозподiленого прибутку, дивiденди не виплачувати (доповiдь додається).
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по сьомому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,98 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 46 299 голосiв (0,018 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльшiстю голосiв): Враховуючи наявнiсть на початок року нерозподiленого прибутку:
– провести вiдрахування до резервного фонду Товариства в розмiрi нерозподiленого прибутку;
– дивiденди не виплачувати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв на 2017р.».
Доповiдач: Економiст Товариства Шидловський О.А., який запропонував визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства i затвердити його плани на 2017р.(доповiдь додається)

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по восьмому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,98 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 46 299 голосiв (0,018% вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльшiстю голосiв): Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства i його планiв на 2017р.
ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про змiну типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Доповiдач: Зозуля С.С. повiдомила, що з 01 травня 2016р. набули чинностi змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства». Одним з головних нововведень Закону стало виключення вимоги про те, що кiлькiсний склад акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства не може перевищувати 100 акцiонерiв. У зв’язку з тим, що це обмеження знято, i публiчнi акцiонернi товариства, можуть змiнювати тип з публiчного на приватне акцiонерне товариство, пропонується змiнити тип акцiонерного товариства з Публiчного на Приватне.
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по даному питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,92 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв);
«Проти» - 46 299 голосiв (0,018% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв);
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльш як ? голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй): У вiдповiднiсть до положень Закону України «Про акцiонернi товариства» змiнити тип акцiонерного товариства з Публiчного на Приватне.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про змiну назви Товариства».

Доповiдач: Зозуля С.С.
У зв’язку зi змiною типу Товариства необхiдно привести у вiдповiднiсть i назву Товариства.
Пропонується змiнити назву Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ».
Затвердити повне офiцiйне найменування Товариства:
• українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
• росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЕРСОНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»;
• англiйською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKY COMBINAT KHLEBOPRODUCTOV».
Скорочене офiцiйне найменування Товариства:
• українською мовою – ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
• росiйською мовою – ЧАО «ХЕРСОНСКИЙ КХП»;
• англiйською мовою – РJSC «KHERSONSKY KHP».
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по десятому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,98 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 46 299 голосiв (0,018% вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльшiстю голосiв): Змiнити назву Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ».
Затвердити повне офiцiйне найменування Товариства:
• українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
• росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЕРСОНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»;
• англiйською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KHERSONSKIY KOMBINAT KHLEBOPRODUKTOV».
• Скорочене офiцiйне найменування Товариства:
• українською мовою – ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП";
• росiйською мовою – ЧАО «ХЕРСОНСКИЙ КХП»;
• англiйською мовою – PrJSC KHERSONSKIY KKhP.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї».
Доповiдач: Зозуля С.С., яка повiдомила, враховуючи, що з 01 травня 2016р. набули чинностi змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства», змiнено тип та приведено у вiдповiднiсть назву Товариства, необхiдно також привести i Статут Товариства у вiдповiднiсть до законодавства України.
Акцiонерам була надана можливiсть ознайомитися особисто з внесеними змiнами, тобто з новою редакцiєю Статуту за мiсцезнаходженням Товариства.
На пiдставi викладеного, Загальним зборам акцiонерiв пропонується внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння, а у разi його вiдсутностi, Першого заступника Голови правлiння, пiдписати Статут у новiй редакцiї. Доручити Головi правлiння Товариства (з правом передоручення) здiйснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по одинадцятому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,92 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 46 299 голосiв (0,018% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв);
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльш як ? голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй): Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння, а у разi його вiдсутностi, Першого заступника Голови правлiння, пiдписати Статут у новiй редакцiї. Доручити Головi правлiння Товариства (з правом передоручення) здiйснити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про внесення змiн до внутрiшнiх документiв Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї:
12.1. Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.3. Положення про Правлiння ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»;
12.4. Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП»».
Доповiдач: Зозуля С.С., юрисконсульт Товариства.
В зв’язку з внесенням змiн та доповнень до Закону України «Про акцiонернi товариства», набрання ними чинностi та затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства необхiдно привести у вiдповiднiсть до вимог законодавства України внутрiшнi документи Товариства:
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства та
- Положення про Правлiння Товариства
затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Акцiонерам Товариства була надана можливiсть ознайомитися особисто з новою редакцiєю внутрiшнiх документiв разом з додатками до них (цивiльно – правовi договори) за мiсцезнаходженням Товариства.
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по дванадцятому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,98% вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 46 299 голосiв (0,018% вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльшiстю голосiв): У зв’язку iз затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, внести змiни до внутрiшнiх документiв шляхом затвердження Положень ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
• Про Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
• Про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
• Про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»;
• Про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
разом з додатками до них у новiй редакцiї.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради у зв’язку iз закiнченням строку їх повноважень».
Доповiдач: Зозуля С.С., юрисконсульт Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства «11» квiтня 2014р. (Протокол №25) було обрано Наглядову раду термiном на три роки у складi:
- Пiтер Клеменс ван Марiс – Голова Наглядової ради
- Нiколя Бальтазар Мобек – Секретар Наглядової ради
- Пiтер Пол Йоханнес Теодорус Даамен
- Джеймс Лiнус Хант
- Морiс Луї Огюст Россен
У зв’язку з тим, що зараз закiнчується трирiчний термiн повноважень, пропонується припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради та вiдiзвати Наглядову раду у повному складi.
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по тринадцятому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): Припинити повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, у зв’язку iз закiнченням строку повноважень.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про обрання нових членiв Наглядової ради Товариства».
Доповiдач: Зозуля С.С., у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Наглядової ради, Загальним зборам акцiонерiв необхiдно обрати новий склад Наглядової ради. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» – кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акцiонерiв та не може бути меншим за 5(п’ять) осiб. Наглядова рада обирається строком на 3(три) роки.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Кумулятивне голосування – загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.
При кумулятивному голосуваннi кожен акцiонер заповнює бюлетень шляхом зазначення кiлькостi голосiв, яку акцiонер вiддає за кандидата (кандидатiв, мiж якими вiн розподiляє свої голоси).
Вiд акцiонера Товариства (Компанiя «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД», яка володiє 96,2541% статутного фонду Товариства) надiйшла пропозицiя по 5-ти кандидатам до складу Наглядової ради Товариства:
1. Джеймс Лiнус Хант
2. Пiтер Пол Йоханнес Теодорус Даамен
3. Пiтер Клеменс ван Марiс
4. Нiколя Бальтазар Мобек
5. Морiс Луї Огюст Россен
Кандидати до складу Наглядової ради являються представниками акцiонера – Компанiїї «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛIМIТЕД».
Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради у складi 5-ти осiб.
Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.
Обраними до складу Наглядової ради будуть тi кандидати, якi наберуть найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв (доповiдь додається).


Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести кумулятивне голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного, тобто сформувати Наглядову раду (обрати членiв Наглядової ради) строком на 3(три) роки у кiлькостi 5-ти (п’яти) осiб.
Голосували:
- Джеймс Лiнус Хант – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
- Пiтер Пол Йоханнес Теодорус Даамен – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
- Пiтер Клеменс ван Марiс – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
- Нiколя Бальтазар Мобек – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
- Морiс Луї Огюст Россен – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
“УТРИМАВСЯ щодо всiх кандидатiв” – 46 299 голосiв, що становить 0,018%;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили: Наглядова рада сформована термiном на 3(три) роки у складi 5-ти (п’яти) осiб:
1. Джеймс Лiнус Хант
2. Пiтер Пол Йоханнес Теодорус Даамен
3. Пiтер Клеменс ван Марiс
4. Нiколя Бальтазар Мобек
5. Морiс Луї Огюст Россен

П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладимуться з новими членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства».
Доповiдач: Зозуля С.С.
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та Положення «Про Наглядову раду Товариства» з обраними членами Наглядової ради укладаються цивiльно-правовi, трудовi договори (контракти).
Пропонується укласти з новобраними членами Наглядової ради та затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, в якому передбачаються права, обов’язки, вiдповiдальнiсть сторiн, пiдстави припинення договору.
Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв вiд iменi Товариства – Голову правлiння Товариства (доповiдь додається).

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по даному питанню.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,98 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 46 299 голосiв (0,018% вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (бiльшiстю голосiв): Затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв вiд iменi Товариства – Голову правлiння Товариства.

ШIСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства».
Доповiдач: Зозуля С.С., юрисконсульт Товариства.
У зв’язку з тим, що деякi члени Ревiзiйної комiсiї виявили бажання звiльнитися, Загальним зборам акцiонерiв пропонується достроково припинити повноваження та вiдiзвати Ревiзiйну у складi 3-х (трьох) осiб:
- Шевченко Тетяна Василiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї;
- Кореневська Тетяна Анатолiївна - Секретар Ревiзiйної комiсiї;
- Пiльгуй Ольга Григорiвна – член Ревiзiйної комiсiї.
Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по шiстнадцятому питанню порядку денного.
Голосували:
«За» - 260 260 501 голос (100 % вiд присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 0 голосiв;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами.
Ухвалили (одноголосно): У зв’язку з достроковим припиненням повноважень вiдiзвати Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi.

СIМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про обрання нових членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства».
Доповiдач: Зозуля С.С., юрисконсульт Товариства.
У зв’язку з достроковим припиненням повноважень та вiдзивом попереднього складу Ревiзiйної комiсiї, Загальним зборам акцiонерiв необхiдно обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення «Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ КХП» – Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 3(три) роки у кiлькостi не менше 3(трьох) осiб. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Кумулятивне голосування – загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.
При кумулятивному голосуваннi кожен акцiонер заповнює бюлетень шляхом зазначення кiлькостi голосiв, яку акцiонер вiддає за кандидата (кандидатiв, мiж якими вiн розподiляє свої голоси).
Вiд акцiонера Товариства (Компанiя «ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЛIМIТЕД», яка володiє 96,2541% статутного фонду Товариства) надiйшла пропозицiя по 3-м кандидатам до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства:
1. Шидловский Олексiй Олександрович
2. Кореневська Тетяна Анатолiївна
3. Шевченко Тетяна Василiвна
Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування
Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї будуть тi кандидати, якi наберуть найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв (доповiдь додається).

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести кумулятивне голосування по сiмнадцятому питанню порядку денного, тобто сформувати Ревiзiйну комiсiю (обрати членiв Ревiзiйної комiсiї) строком на 3(три) роки у кiлькостi 3-х (трьох) осiб.
Голосували:
- Шидловський Олексiй Олександрович – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
- Кореневська Тетяна Анатолiївна – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;
- Шевченко Тетяна Василiвна – “ЗА” - 260 214 202 голоси, що становить 99,98%;

“УТРИМАВСЯ щодо всiх кандидатiв” – 46 299 голосiв, що становить 0,018%;
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами .
Ухвалили: Ревiзiйна комiсiя сформована термiном на 3(три)роки у складi 3-х (трьох) осiб:
- Шидловський Олексiй Олександрович
- Кореневська Тетяна Анатолiївна
- Шевченко Тетяна Василiвна

ВIСIМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладимуться з новими членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з новими членами Ревiзiйної комiсiї».
Доповiдач: Зозуля С.С., вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства» з обраними членами Ревiзiйної комiсiї укладаються цивiльно-правовi, трудовi договори (контракти).
Пропонується укласти з новобраними членами Ревiзiйної комiсiї та затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, в якому передбачаються права, обов’язки, вiдповiдальнiсть сторiн, пiдстави припинення договору.
Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв вiд iменi Товариства – Голову правлiння Товариства (доповiдь додається).

Питань та заперечень по питанню не поступило. Головуючий запропонував провести голосування по вiсiмнадцятому питанню.
Голосували:
«За» - 260 214 202 голоси (99,98 % вiд присутнiх на загальних зборах акцiонерiв);
«Проти» - 0 голосiв;
«Утримались» - 46 299 голосiв (0,018% вiд присутнiх на загальних зборах акцiонерiв);
Визнано недiйсними бюлетенiв – 0 голосами (0,03 % вiд присутнiх на загальних зборах акцiонерiв)
Ухвалили (бiльшiстю голосiв): Затвердити умови безоплатного цивiльно-правового договору, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв вiд iменi Товариства – Голову правлiння Товариства.

ЗАКРИТТЯ ЗБОРIВ.
Питання порядку денного розглянутi, рiшення по ним
прийнято i, у зв'язку з цим, Збори вважаються закритими.
Збори завершено о 13:50 год.
До протоколу Зборiв Товариства додаються:
1. Перелiк акцiонерiв та їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ», облiк виданих акцiонерами довiреностей для участi у рiчних Зборах, довiреностi, облiк виданих акцiонерам та їх представникам бланкiв бюлетенiв для голосування
2. Протокол проведення реєстрацiї акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ» та їх представникiв, якi прибули на Збори.
3. Протокол про пiдсумки голосування по питанням порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «ХЕРСОНСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ»
4. Звiти, доповiдi доповiдачiв

ГОЛОВА ЗБОРIВ: СЕКРЕТАР ЗБОРIВ:
____________ Коваль В.I. ____________ Зозуля С.С.
(пiдпис) (пiдпис)

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Профi-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30768778
Місцезнаходження 73000 Херсонська Данi вiдсутнi м. Херсон вул. 9-го Сiчня 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності AA № 2277
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (0552) 42-33-31
Факс (0552) 42-33-31
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Товариство протягом останных рокiв аудитора не змiнювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська не має м.Київ Б.Грiнченка,б.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044 279 66 51
Факс 044 279 13 32
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Товариством був укладений договiр на надання послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-iнвест"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22760119
Місцезнаходження 73025 Україна Херсонська не має м. Херсон Петренка,18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 263257
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013
Міжміський код та телефон (0552)417245
Факс (0552)325357
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Лiцензiя серiя АЕ №263257, видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 03.09.2013р. Стро дiї лiцензiї необмежений.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
08.06.2010 351/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000071997   Бездокументарні іменні 0.250 270340800 67585200.000 100.000000000000
Опис Свої акцiї до продажу на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв Товариство не виставляло, заяв на доауск цiнних паперiв до котирування на фондових бiржах не надавало.
 

XI. Опис бізнесу

Елеватор введено в дiю в 1932 роцi.
Одночасно виконуються операцiї по прийманню та вiдвантаженню зернових та олiйних культур автомобiльним, залiзничним та рiчковим транспортом.
Надаються послугиї по сушiнню та пiдробцi зерна, технiчних культур до базисних показникiв якостi.
Ємнiсть елеватора - 96,6 тис. тон. Виробнича потужнiсть лiнiї вiдвантаження зернових на рiчковий транспорт - 1000 тн/годину, олiйних - 420 тн/годину.
Млин введено в дiю в 1949 роцi. На сьогоднiшний день добова потужнiсть млина 405,0 тн. в зернi, виробнича потужнiсть за рiк - переробка 117450 тон пшеницi. Млин оснащений обладнанням виготовленим по лiцензiї фiрми "Бюллер".
Пiдприємство надає послуги по гранулюванню висiвок. Виробнича потужнiсть 12 тн/годину (3 преса по 4тн/годину). 1 прес - запасний.
Микiльське хлiбоприймальне пiдприємство введено в дiю в 1943 роцi. Складськi ємностi - 12,9 тис. тон. Приймання зернових та технiчних культур автомобiльним транспортом. Вiдвантаження зернових та технiчних культур на автомобiльний та рiчковий транспорт. Надання послуг по сушiнню та пiдробцi зернових та технiчних культур.
Копанське хлiбоприймальне пiдприємство введено в дiю в 1935 роцi. Складськi ємностi - 24,00тис. тон. Приймання зернових та технiчних культур автомобiльним транспортом. Надання послуг по сушiнню та пiдробцi зернових та технiчних культур.
ПАТ "Херсонський КХП" створено шляхом перетворення орендного пiдприємства Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв у публiчне акцiонерне товариство згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України вiд 8.05.1998 №437.
 
ПрАТ "Херсонський КХП" складається з таких структурних пiдроздiлiв:
- млин (з грануляцiєю висiвок)
- елеватор
- Микiльське хлiбоприймальне пiдприємство

Протягом року структура змiнилась, було реалiзовано Копанське хлiбоприймальне пiдприємство.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних првцiвникiв облiкового складу в 2017 роцi-381 осiба, позаштатних та за сумiсництвом -5 осiб, ФОП 29301,9 тис.грв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2016 роцi - 405 осiб,позаштатних та за сумiсництвом -1 особа, ФОП 26275,0тис.грв.
ФОП в 2017 роцi зрiс вiдносно 2016 року на 3026,9 тис.грв. в зв язку з виплатою iндексацiї.
 
Не має
 
Не має
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї вiд третiх осiб не надходило.
 
Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi з принципами та методами, передбаченими Мiжнародними положенями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно, протягом строку корисного використання об"єкту з застосуванням прямолiнiйного методу.
Зарахування запасiв на баланс пiдприємства здiйснюється за їхньою первiсною вартiстю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, в продаж та iншому вибуттi, застосовується метод середньозваженої вартостi однорiдних запасiв.
На пiдприємствi нараховується резерв для вiдшкодування наступних майбутнiх витрат - виплату вiдпусток працiвникам вiдповiдно до графiку вiдпусток.
На пiдприємствi нараховується резерв сумнiвних боргiв.
 
Предметом дiяльностi ПрАТ "Херсонський КХП" є:
1. Реалiзацiя, проведення закупок зерна, олiйних та iнших культур, насiння та їх зберiгання.
2. Здiйснення торговельно-закупiвельної, торговельно-посередницькоїдiяльностi.
3. Надання послуг з приймання, сушiння, очищення та зберiгання зернових, олiйних та iнших культур;
4. Гранулювання висiвок.
Млин ПрАТ ХКХП обслуговує пiдприємства України, Херсонської областi та м. Херсон. Млин виробляє борошно вищого та першого гатунку. Ринки збуту м. Херсон, Херсонська область, територiя України.
Цех грануляцiї - збут - Україна.
Елеватор - перевантаження зернових та технiчних культур.
Вiдвантаження зернових, олiйних, бобових культур здiйснюється на експорт, у межах областi та по Українi. На елеваторi ПрАТ "Херсонський КХП встановлено перевантажувач зерна "Порталiно" фiрми " Бюллер ''. Елеватор у технiчному вiдношеннi є унiкальним. Операцiї по розвантаженню та завантаженню зерна проводяться у стислi строки.
Млин обладнаний високопродуктивним устаткуванням, виготовленим по лiцензiї фiрми "Бюллер".
ПрАТ "Херсонський КХП" має можливiсть вiдвантажувати та приймати продукцiю автомобiльним, залiзничним та водним транспортом.
Для забезпечення роботи млина та експорту товарiв пiдприємство купує зерновi та технiчнi культури у всiх регiонах України.
 
Робота допомiжних дiльниць i обслуговуючих пiдроздiлiв спрямована на забезпечення безперебiйної роботи основних пiдроздiлiв комбiнату.
За 2017 рiк витрати на поточнi ремонти склали 7,7 млн. грн. у т.ч.:
3,4 млн. грн. на Елеватор; 1,3 млн.грн. на Млин; 1,1 млн.грн. на дiльницi гранулювання висiвок; 200 тис.грн. на Микiльське ХПП; 1,4 млн.грн. на допомiжне виробництво; 300 тис.грн. iншi пiдроздiли. За 2017 рiк витрачено 7,8 млн.грн. на капiтальне будiвництво та модернiзацiю пiдприємства.
 
Не має
 
1. Ступiнь використання основних засобiв складає приблизно 100%.
2. Ступiнь зносу основних засобiв складає 88,07%:
Найменування Рiк вводу % зносу
Виробничого призначення
- Будiвлi та споруди 1932 - 2017 90,71%
- Транспортнi засоби 1960 - 2017 97,61%
- Машини та обладнання 1932 - 2017 85,40%
- Iншi 1968 - 2017 92,02%
3. Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Херсон, вул. Порт-Елеватор 5; с. Микiльське, Херсонська область, Бiлозерський район, 25 км. Бериславського шосе, с.Щасливцеве, Херсонська область, Генiчеський район.
4. Заплановано в 2018 р. провести реконструкцiю та удосконалення основних засобiв на загальну суму 9000,0 тис.грв.
 
Бiзнес, який пов'язаний з зерном та продуктами його переробки, для нашої держави є одним з основних. У зв'язку з тим, що в Українi розвинута борошномельна промисловiсть, а постачання борошна до країн СНД значно знизилось. З'явилася конкуренцiя на ринку борошна. Виграє той, хто є найбiльш пiдготовленим до роботи у ринкових умовах. Стало актуальним питання виходу зi своєю продукцiєю на закордоннi ринки. У цьому випадку Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв має ряд переваг перед iншими пiдприємствами-конкурентами. Його мiсце розташування дуже зручне. Є можливiсть вiдвантаження рiзних видiв зерна та продуктiв його переробки. Але для забезпечення конкурентоспроможностi потрiбна продукцiя високої якостi у сучаснiй тарi. Для реалiзацiї борошна комбiнату необхiдно забезпечити його затарювання на рiвнi європейських стандартiв.
На дiяльнiсть пiдприємства, як i всiх пiдприємств України,впливає нестабiльнiсть податкового законодавства.
 
Протягом 2017 року пiдприємство сплатило штрафiв на суму 62,5 тис. грн., в тому числi:
-штрафи по перевiркам податкової iнспекцiї - 62,5 тис.грн.
 
Фiнансування дiяльностi ПрАТ "Херсонський КХП" здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв та поворотних фiнансових займiв.
 
Укладених, але не виконаних договорiв немає.
 
В 1 пiврiччi 2018 роцi заплановано виробництва в пiдроздiлах:
- Млин - переробка зерна 15 000 тис. тон.
- Цех гранулювання - обсяг виробництва 30000,0 тон.
- Елеватор - перевалка 200,0 тис. тон .
Обсяги завантаження виробничих потужностей розроблено з урахуванням полiпшення фiнансового стану пiдприємства i зменшення ризикiв.
Для технiчного забезпечення бiзнес-плану розроблений i виконується план по ремонтним роботам i технiчному переоснащенню комбiнату на 2018рiк.
 
Дослiджень та розробок в 2017 роцi не проводили.
 
Пiдприємство не має судових справ.
 
Показники 2017 р 2016р 2015р
Виробництво борошна 20,5 14,2 13,6
тис.тон.

Реалiзацiя борошна 13,9 15,3 12,6
тис.тон.

Послуги перевалки 358,3 271,3 248,0
тис.тон.

Власна реалiзацiя 0,0 0,0 0,0
(експорт зернових)
тис.тон.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 41782.000 36067.000 3250.000 3898.000 45032.000 39965.000
будівлі та споруди 28551.000 24023.000 2418.000 2460.000 30969.000 26483.000
машини та обладнання 10904.000 10212.000 42.000 30.000 10946.000 10242.000
транспортні засоби 77.000 58.000 760.000 1408.000 837.000 1466.000
земельні ділянки 2080 1504 0 0 2080 1504
інші 170.000 270.000 0.000 0.000 170.000 270.0000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 41782.000 36067.0 3250.000 3898.000 45032.000 39965.0
Опис
1. Ступiнь використання основних засобiв складає приблизно 100%.
2. Ступiнь зносу основних засобiв складає 88,07%:
Найменування Рiк вводу % зносу
Виробничого призначення
- Будiвлi та споруди 1932 - 2017 90,71%
- Транспортнi засоби 1960 - 2017 97,61%
- Машини та обладнання 1932 - 2017 85,40%
- Iншi 1968 - 2017 92,02%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 86682.000 91318.000
Статутний капітал (тис. грн.) 67585.000 67585.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 67585.000 67585.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 86682 тис.грн. Статутний капiтал складає 67585тис.грн. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(86682,0тис.грн.)
бiльше скоригованого статутногго капiталу
(67585,0 тис.грн.). Протягом 2017 року пiдприємство провело заходи по збiльшенню вартостi чистих
активiв.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 60.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 228334.000 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 228394.000 X X
Опис: Визнання,облiк та оцiнка зобов"язань пiдприємства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37(МСБУ 37) "Забезпечення,умовнi зобов"язання та умовнi активи".

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Виробництво борошна 14,8тис.тон 81064.0 72.2 13,9тис. тон 75729.6 93.9

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
20.03.2017 20.03.2017 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
16.08.2017 17.08.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
21.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 14 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Не має Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Даних не має. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачергових зборiв не було. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити)  
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Не проводила

Не має

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Комiтети не створювались
Інші (запишіть) Даних не має.

Не має
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): Квалiфiкацiя, досвiд та репутацiя. X  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) Даних не має.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Немає

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Аудитора не змiнювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Не має    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не має
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Не має


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952367
Територія   за КОАТУУ 6510136900
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 130
Вид економічної діяльності   за КВЕД 10.61
Середня кількість працівників 381  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса м.Херсон вул.Порт-елеватор 5  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 348 471 0
первісна вартість 1001 521 699 0
накопичена амортизація 1002 173 228 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 20818 28175 0
Основні засоби: 1010 41777 36067 0
первісна вартість 1011 370532 335770 0
знос 1012 328775 299703 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 5 0 0
первісна вартість 1016 159 144 0
знос 1017 154 144 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 243 235 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I109563191649480
II. Оборотні активи
Запаси 1100 33831 43700 0
Виробничі запаси 1101 17709 24435 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 3586 8900 0
Товари 1104 12536 10365 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 12551 14734 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6048

3292

0
з бюджетом 1135 2346 7470 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 379 422 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30270 187570 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1641 2308 0
Готівка 1166 1 2 0
Рахунки в банках 1167 1640 2306 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 382 513 0
Усього за розділом II1195870692595870
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс13001502603245350

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 67585 67585 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 7522 5519 0
Додатковий капітал 1410 10 8 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 13118 16201 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3083 -2631 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I149591318866820
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 48759 9459 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15954875994590
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5541 5535 0
за розрахунками з бюджетом 1620 269 60 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 275 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1107 29 0
за одержаними авансами 1635 40 10905 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1441 1574 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1510 210291 0
Усього за розділом IІІ1695101832283940
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс19001502603245350

Примітки Не має
Керівник Коваль В.I.
Головний бухгалтер Пiльгуй О.Г.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952367
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 173699 151516
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -152882 ) ( -125925 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

20817

25591
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 620 91
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -14395 ) ( -12958 )
Витрати на збут 2150 ( -6372 ) ( -3496 )
Інші операційні витрати 2180 ( -472 ) ( -645 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

198

8583
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 390 33
Інші доходи 2240 10 33
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -1911 ) ( -1403 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -3007 ) ( -4008 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

3238
 збиток 2295 ( -4320 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11 -819
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

2419
 збиток 2355 ( -4331 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-43312419

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 104786 86114
Витрати на оплату праці 2505 29291 26694
Відрахування на соціальні заходи 2510 5814 5350
Амортизація 2515 4030 4319
Інші операційні витрати 2520 10378 8185
Разом2550154299130662

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 270340800 270340800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 270340800 270340800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01602 0.00895
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.01602 0.00895
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки НЕ має
Керівник Коваль В.I.
Головний бухгалтер Пiльгуй О.Г.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952367
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

205838

176356
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 65 14
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 317 662
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 390 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 11
Надходження від операційної оренди 3040 873 807
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 513 225
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -160310 )

( -113831 )
Праці 3105 ( -24500 ) ( -21152 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -6552 ) ( -5877 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -7297 ) ( -7111 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -50 ) ( -1063 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -3531 ) ( -4113 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -324 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( -172 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -158 ) ( -258 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195515225733
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -12929 ) ( -22886 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-12929-22886
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 234022 58708
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 33
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 222970 61880
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -2853 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -20 ) ( -133 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33958179-3272
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400402-425
Залишок коштів на початок року 3405 1641 2304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 265 -238
Залишок коштів на кінець року 3415 2308 1641

Примітки Не має
Керівник Коваль В.I.
Головний бухгалтер Пiльгуй О.Г.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952367
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не має
Керівник Коваль В.I.
Головний бухгалтер Пiльгуй О.Г.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв" за ЄДРПОУ 00952367
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000675857522101311830830091318
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -303 0 0 -303
Скоригований залишок на початок року4095675857522101311827800091015
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-433100-4331
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 3083 -3083 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -2003 -2 0 2003 0 0 -2
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950-2003-23083-541100-4333
Залишок на кінець року4300675855519816201-26310086682

Примітки Не має
Керівник Коваль В.I.
Головний бухгалтер Пiльгуй О.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2017 р.
1. Загальна iнформацiя
Приватне акцiонерне товариство «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв» (далi – Компанiя) засноване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – юридичної особи серiї А01 №616493 видано Державним реєстратором 5.05.2010 року, № запису 1499 105 0010 002539 ( вiдбулася замiна свiдоцтва про державну реєстрацiю в зв’язку зi змiною найменування юридичної особи).
Основнi види дiяльностi за КВЕД:
10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
50.30 Пасажирськiй транспорт
52.10 Складське господарство
56.29 Постачання iнших готових страв
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика Уряду пов’язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань що безумовно впливає, i буде впливати на дiяльнiсть Компанiї, якi займаються бiзнесом в Українi.
Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище пiдприємства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
2. Основа для пiдготовки
а) Вiдповiднiсть МСФЗ
З 01.01.2012 року в Українi передбачений обов’язок публiчних акцiонерних товариств подавати фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової звiтностi (МСФЗ). В бiльш раннiх звiтних перiодах Компанiя не заявляла в органи статистики, та комiсiю по цiнним паперам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ.
Цей фiнансовий звiт пiдготовлений вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ) з урахуванням вимог щодо форм та складу звiтiв, встановлених українським законодавством з додатковим розкриттям iнформацiї, що не мiститься безпосередньо в фiнансових звiтах, але подання якої є обов’язковою за МСФЗ.
(б) Функцiональна валюта i валюта звiтностi
Нацiональна валюта України – українська гривна (UAH), яка є функцiональною валютою Компанiї.
(в) Дiяльнiсть пiдприємства
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi.
За 2017 р. Компанiя отримала збиток у сумi 4 331 тис. грн.
Компанiя отримала пiдтвердження вiд своїх акцiонерiв про продовження фiнансування Компанiї, для надання можливостi продовжувати її дiяльнiсть на безперервнi основi. Виходячи з цього керiвництво впевнено, що Компанiю можна признати безперервно дiючою. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
(г) Використання оцiнок
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активу та пасиву, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ.
3. Суттєва облiкова полiтика
При пiдготовцi фiнансового звiту застосовуються принципи:
- послiдовностi подання i класифiкацiї статей в фiнансових звiтах;
- достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв;
- повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- згортання статей доходiв i витрат по подiбним (однаковим) операцiям, прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим.
- розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi до попереднього перiоду
(а) Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою товариства є українська гривня. Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Такi операцiї первiсно вiдображаються в функцiональнiй валютi за курсом обмiну iноземної валюти, встановленому Нацiональним банком України на дату операцiї. Монетарнi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються в функцiональну валюту за курсом НБУ на дату складання звiтностi. Всi курсовi рiзницi вiдображаються в звiтi про сукупний прибуток за перiод.
(б) Термiн корисного використання основних засобiв
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. Термiни корисного використання основанi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi.
(в) Резерв на зменшення вартостi дебiторської заборгованостi
Резерв зменшення вартостi дебiторської заборгованостi створюється Компанiєю безпосередньо по кожному дебiторовi у випадках, якщо йому пред’явлена претензiя, пред’явлений позов до суду, отримана iнформацiя про банкротство боржника або про припинення його дiяльностi як юридичнi особи у зв'язку з лiквiдацiєю, а також несплати заборгованостi в термiн бiльше 1 року.
(г) Зобов’язання по операцiйнiй орендi
Компанiя виступає в якостi орендатора i орендодавця. Компанiя заключила ряд угод на оренду обладнання та примiщень, згiдно яких до неї не переходять всi суттєвi ризики i вигоди. Отже до цих угод застосовується порядок облiку, визначений для угод операцiйної оренди. Вiдносно угод, за умовами яких Компанiя являється орендодавцем, то всi суттєвi риски i вигоди залишаються за компанiєю. Порядок облiк таких угод прийнятий для операцiйної оренди.
(д) Судовi спори
У вiдповiдностi iз МСФЗ Компанiя признає резерви тiльки у випадках iснування поточного зобов’язання за минулими подiями, можливостi переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат. У випадках, при яких цi вимоги не дотриманi, iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається в примiтках. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов’язання, яке не було признане в поточному перiодi i розкрите в фiнансовi звiтностi може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Компанiї. З метою визначення потреби в створенi резервiв Компанiя переглядає невирiшенi судовi справи, слiдкуючи за подiями в судових спорах на кожну дату балансу. При прийнятi рiшення приймаються до уваги – характер судового процесу, вимога чи оцiнка, судовий порядок i потенцiальний рiвень збиткiв у тiй юриспруденцiї, в якiй находиться судовий процес, думка юрисконсультiв, накоплений досвiд в зв’язку з розглядом таких справ.
4. Основнi принципи бухгалтерського облiку
(а) Основнi засоби
До складу основних засобiв в Компанiї зараховуються матерiальнi об’єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року.
Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати пов’язанi з доведенням об’єкту основного засобу до робочого стану. Проценти по банкiвським кредитам капiталiзуються в випадку визнання активу квалiфiкацiйним.
Об’єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об’єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї.
Всi iншi витрати (технiчне обслуговування, поточний ремонт тощо) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi.
Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Кожна частина об’єкту основних засобiв амортизується окремо.
Встановленi термiни корисної експлуатацiї (термiн експлуатацiї):
будiвлi 20-50 рокiв
споруди 15 рокiв
обладнання i iнвентар 5-10 рокiв
транспортнi засоби 5-10 рокiв
офiсна технiка и комп’ютери 5 рокiв
iншi основнi засоби 12 рокiв
Незавершене будiвництво обковується по первiснiй вартостi.
(б) Нематерiальнi активи
До складу нематерiальних активiв зараховуються немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї, та мається можливiсть їх iдентифiкацiї, ведення контролю над ресурсом, та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання.
Нематерiальнi активи визнаються в балансi по сумi всiх прямих витрат на їх придбання чи створення.
Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди.
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається в облiку за його собiвартiстю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiального активу нараховується лiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання нематерiального активу, який встановлюється на такi групи:
Програмне забезпечення - 3- 5 рокiв
Iншi права 5 рокiв
Строк корисного використання окремого нематерiального активу встановлюється в межах термiнiв зазначених вище при введенi його в експлуатацiю.
(в) Iнвестицiйна нерухомiсть
Нерухомiсть визначається iнвестицiйною, якщо вона находиться у власностi i результатом її використання є дохiд у виглядi орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей.
Первiсна оцiнка здiйснюється по первiснiй вартостi, включаючи витрати по придбанню. Подальшi витрати пiсля визнання об’єкту iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на витрати поточного перiоду, якщо вони не дають економiчної вигоди в майбутньому.
Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється по собiвартостi вiдповiдно до вимог МСБО16 (собiвартiсть мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi).
(г) Зменшення корисностi
На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку непоточних активiв: основних засобiв, нематерiальних активiв, iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства, на наявнiсть ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливi вартостi за мiнусом витрат на продажу. Збитки вiд знецiнення будуть вiдносяться до витрат поточного перiоду.
При наявностi ознак, що признанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились, розраховується сума вiдшкодування, на яку збiльшується вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi. При цьому отримана сума перевищує балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), по якi даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi.
(д) Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання тiльки коли вони стають стороною контрактних положень щодо цих iнструментiв. Фiнансовi активи не визнаються, якщо термiн дiї договiрних прав Компанiї у вiдношеннi фiнансового активу спливає,чи якщо Компанiя передає фiнансовий актив другiй сторонi, не зберiгаючи при цьому над ним контроль,чи передає значну частину всiх ризикiв чи винагород за актив.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання звертаються в звiтi про фiнансовий стан з вiдображенням чистої суми у випадках, коли Компанiя має юридично забезпечене право на згортання признаних сум i має намiр погасити зобов’язання на нетто - основi,чи реалiзувати активи i одночасно погасити зобов’язання.
Вiдповiдно МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» фiнансовi активи класифiкуються на чотири наступнi категорiї
- фiнансовi активи чи фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Непохiднi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю, включаючи прямi операцiйнi витрати, окрiм описаних нижче. Наступнi оцiнки непохiдних фiнансових iнструментiв вiдбуваються на умовах описаних нижче.
(1) Фiнансовi активи чи фiнансове зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток.
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансового активу за справедливою вартiстю з вiдображанням переоцiнки через прибуток чи збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу i являється таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями i приймає рiшення про покупку чи продаж на основi справедливої вартостi у вiдповiдностi з прийнятим управлiнням ризиками чи iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, якi мають вiдношення до проведення угоди визнаються в прибутках чи збитках по мiрi виникнення. Фiнансовi активи переоцiненi по справедливiй вартостi через прибуток чи збиток оцiнюються по справедливi вартостi. Вiдповiднi змiни визнаються прибутками чи збитками.
(2) Займи та дебiторська заборгованiсть.
Займи та дебiторська заборгованiсть - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими чи визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного їх визнання займи i дебiторська заборгованiсть облiковуються по амортизацiйнiй вартостi з використанням ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з врахуванням скидок чи премiй, якi виникли при придбаннi, включаючи комiсiйнi, якi являються невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки та затрат по здiйсненню угод. Доходи та витрати, якi виникли в результатi того, що актив перестав визнаватись у фiнансовi звiтностi, при знецiненнi i нарахуваннi амортизацiї, визнаються в звiтi про фiнансовi результати за перiод.
При первiсному визнаннi займи виданi облiковуються по справедливiй вартостi виданих коштiв, яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, у випадку якщо вони значно вiдрiзняються вiд процентної ставки по виданому займу. У майбутньому займи оцiнюються по амортизованiй вартостi iз застосуванням методу ефективного процента. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв i сумою погашеного займу вiдображається як проценти отриманi на протязi термiну, на який видавався займ. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов’язаних iз здiйсненням операцiї, та любого дисконту чи премiї при погашеннi.
Займи, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв включаються у баланс готiвкових коштiв та депозити до вимоги. Заборгованостi банку, якi пiдлягають оплатi на вимогу i формують невiд’ємну частину управлiння грошовими коштами з метою формування звiту про рух грошових коштiв включаються як компоненти грошових коштiв.
(3) Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Якщо Компанiя має намiр, i може утримувати до погашення цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як утримуванi для погашення. Утримуваннi до погашення фiнансовi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат, якi прямо пов’язанi iз проведенням угоди. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи утримуванi до погашення оцiнюються по амортизованiй вартостi iз застосуванням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням витрат вiд знецiнення.
(4) Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Iнвестицiї Компанiї в акцiї та цiннi борговi папери класифiкуються як фiнансовi активи доступнi для продажу. Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються по справедливiй вартостi. Для фiнансових активiв у виглядi цiнних паперiв при вiдмiнi визнання збиткiв вiд зниження вартостi, зниження вартостi визнається прямо в капiталi.
(5) Справедлива вартiсть.
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань визначаться з використанням iнформацiї про ринки i вiдповiднi методи оцiнки. Проте, для iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдно квалiфiкований висновок. Вiдповiдно при оцiнцi не обов’язково вказувати суму, яку можна реалiзувати на дiючому ринку. Використання рiзних маркетингових дослiджень i припущень чи методiв оцiнки може значною мiрою вплинути на припущену справедливу вартiсть.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi зобов’язання та займи. Облiкова полiтика по їх визнанню та оцiнцi розкривається у вiдповiдних роздiлах Примiток.
Протягом року Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв та форвардних контрактiв для зменшення валютних чи процентних ризикiв.
(6) Непохiднi фiнансовi зобов’язання.
Станом на 31.12.2017р. Компанiя не мала фiнансових зобов’язань, якi могли бути вiднесенi в категорiю переоцiнених за справедливою вартiстю через прибуток чи збитки. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов’язання, якi первiсно визнаються по справедливi вартостi подалi облiковуються по амортизацiйнiй вартостi з використанням метода ефективної процентної ставки. Процентнi зобов’язання, якi пiдлягають сплатi за поточними короткостроковими зобов’язаннями облiковуються в складi зобов’язань в балансi i компонентi фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
(є) Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
Iнвестицiї класифiкуються як непоточнi активи i їх облiк ведеться iз застосуванням методу участi в капiталi.
При наявностi ознак можливого знецiнення iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства застосовується МСБО 36.
(ж) Запаси
До запасiв вiдносяться активи у формi сировини i матерiалiв, якi перебувають у процесi виробництва, товару, який утримується для продажу в ходi звичайної дiяльностi, а також готова вироблена продукцiя та незавершене виробництво.
До собiвартостi запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням, сировини матерiалiв товарiв.
Витрати на переробку запасiв включають витрати, прямо пов’язанi з одиницями виробництва зокрема:
- прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини, допомiжних матерiалiв, упаковки);
- витрати з оплати працi основного виробничого персоналу;
- єдиний соцiальний внесок;
- iншi прямi витрати (електроенергiя, вода, послуги стороннiх органiзацiй);
та:
- розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати;
- сума розподiлених постiйних накладних витрат.
До змiнних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей.
До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати цих цехiв. Для розподiлу постiйних накладних витрат використовувати фактичний рiвень виробництва.
Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначенi окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. За базу розподiлу приймається - заробiтна плата основного виробничого персоналу; iншi показники визначенi облiковою полiтикою.
Застосованi методи оцiнки при вибуттi:
- запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по середньозваженiй собiвартостi.
В бухгалтерськiй звiтностi запаси облiковуються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Оцiнка готової продукцiї для вiдображення в звiтностi проводиться на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, шляхом порiвняння цiн продажу по договорам поставки iз вирахуванням транспортних витрат по доставцi та цiни собiвартостi готової продукцiї на зазначенi дати.
Оцiнка всiх iнших запасiв проводиться по мiрi необхiдностi i обов’язково на дату закiнчення поточного звiтного року (на дату 31.12.).
(з) Витрати на позики.
Компанiя проводить капiталiзацiю витрат на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництво та створення квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу.
Актив визнається квалiфiкованим, якщо вiн потребує часу для пiдготовки його використання за призначенням бiльше трьох мiсяцiв.
Iншi витрати на позики визнаються фiнансовими витрати перiоду, у якому вони були понесенi.
(к) Виплати працiвникам
Компанiя створює забезпечення короткострокових виплат працiвникам щодо щорiчних вiдпускiв.
(л) Процентнi кредити та займи
Всi кредити та займи при первiсному визнаннi облiковуються по справедливiй вартостi отриманої суми грошових коштiв за вирахуванням витрат, пов’язаних з отриманням кредитiв. Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та займи, якi виданi термiном бiльше нiж на 12 мiсяцiв оцiнюються по амортизованiй вартостi iз застосуванням методу ефективної ставки процента.
Витрати вiдображаються в складi прибутку (збитку) в процесi амортизацiї та нарахування процентних витрат по короткостроковим кредитам.
(м) Оренда
Передача в оренду основних засобiв в Компанiї класифiкується як операцiйна, так як за Компанiєю зберiгаються всi ризики i вигоди. Нарахованi оренднi платежi визнаються доходами перiоду за який вони нарахованi. Нарахована лiнiйним методом амортизацiя зданих в оренду основних засобiв визнається витратами перiоду.
Витрати понесенi в зв’язку з проведенням капiтальних ремонтiв, реконструкцiї, модернiзацiї зданих в оренду основних засобiв капiталiзуються, i в подальшому пiдлягають амортизацiї.
(н) Податок на прибуток
Вiдповiдно до методу зобов'язань Компанiя визначає всi тимчасовi рiзницi на дату складання балансу, подiляє їх на такi, що пiдлягають оподаткуванню, та такi, що пiдлягають вирахуванню, розраховує вiдстроченi податковi зобов'язання за даними тимчасових рiзниць i податкових ставок.
Вiдстроченi податковi активи обчислюються iз застосуванням вiдповiдних податкових ставок до тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню.
Вiдповiдно до методу зобов'язань податковi витрати Компанiї розраховуються як сума двох компонентiв, а саме: поточних i вiдстрочених податкових витрат.
Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток тимчасової рiзницi та вiдповiдної ставки оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдшкодовуються або сплачуються в майбутнiх перiодах без дисконтування.
(о) Визнання доходiв i витрат
(1) Продаж товару.
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi коли Компанiя передає покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть надходження економiчної вигоди, пов’язаною з операцiєю.
Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу.
(2) Надання послуг
Дохiд вiд надання послуг Компанiєю визнається виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю.
Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд надання послуг.
Iншi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi.
(п) Фiнансовi доходи i витрати.
Фiнансовий дохiд включає дохiд, отриманий вiд розмiщення грошових коштiв на поточних, депозитних рахунках в банкiвських установах, дохiд вiд курсових рiзниць.
До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, та iншi витрати пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями, збитки по курсовим рiзницям при обмiнi валюти збитки вiд зниження цiни, визнання в фiнансових активах.
5. Нематерiальнi активи
(в тис. грн.) Право користування майном Комп’ютернi програми Iншi Разом
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 213 302 6 521
Надiйшло 178 178
Перемiщення 302 6 308
Вибуло
Станом на 31 грудня 2017 року 245 270 184 699
Накопичений знос
Станом на 31 грудня 2016 року (34) (138) (1) (173)
Нараховано протягом року (54) (1) (55)
Перемiщення -
Вибуло за звiтний перiод -
Станом на 31 грудня 2017 року (34) (192) (2) (228)
Чиста вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 179 164 5 348
Станом на 31 грудня 2017 року 211 78 182 471
6. Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть, капiтальнi iнвестицiї
(в тис. грн.) Земельнi дiлянки Iнвестицiйна нерухо-мiсть Будiвлi, споруди Машини, обладнання Транспорт Офiсне обладнання, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Капiтальнi iнвестицiї Разом
Первiсна вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 2080 159 290165 71676 3330 2625 656 20818 391509
Надiйшло - - 62 868 - 16 152 7357 8455
Перемiщення - - - - - - - - -
Вибуло (576) (15) (31715) (3504) - (34) (31) - (35875)
Станом на 31 грудня 2017 року 1504 144 258512 69040 3330 2607 777 28175 364089
Накопичений знос
Станом на 31 грудня 2016 року - (154) (261619) (60881) (3144) (2534) (577) - (328909)
Нараховано на протязi року - - (2473) (1418) (19) (32) (33) - (3975)
Перемiщення - - - - - - - - -
Вибуло за звiтний перiод - 10 29603 3362 - 34 28 - 33037
Станом на 31 грудня 2017 року - (144) (234489) (58937) (3163) (2532) (582) - (299847)
Чиста вартiсть
Станом на 31 грудня 2016 року 2080 5 28546 10795 186 91 79 20818 62600
Станом на 31 грудня 2017 року 1504 0 24023 10103 167 75 195 28175 64242
(а) Основнi засоби, що є у Державнiй власностi, щодо яких iснують обмеження права власностi.
До складу необоротних активiв Товариства включена Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї, та знаходиться в користуваннi ПрАТ «Херсонський комбiнат хлiбопродуктiв». Товариство не має юридичного права власностi на це майно i не може здiйснювати його продаж. Однак, оскiльки практично всi ризики i вигоди володiння переданi Товариству, цi активи були визнанi у звiтi про фiнансовий стан в момент отримання в складi додаткового капiталу. Станом на 31.12.2017 року первiсна вартiсть таких активiв становить 3844 тис.грн., чиста вартiсть таких активiв складає вiдповiдно 284,2 тис.грн.
(б) Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв
Станом на 31.12.2017р. вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 25194тис.грн.
7. Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2017р. становлять суму 235тис.грн.
8. Запаси
Станом на 31грудня виробничi запаси складаються з:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Основна сировина 1556 1797
ПММ 275 326
Тара i пакувальнi матерiали 791 913
Запчастини та будматерiали 21469 14423
Iншi матерiали 285 233
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 59 17
Готова продукцiя 8900 3586
Товари 10365 12536
43700 33831
9. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Станом на 31грудня торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Торгова заборгованiсть покупцiв товару, послуг 14797 43932
Резерв сумнiвних боргiв (63) (2151)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 7470 2728
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з виданих авансiв 3292 6048
Iнша дебiторська заборгованiсть 187570 1039
213066 51596
10. Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв
Станом на 31грудня грошовi кошти включають:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в касi 2 1
Грошовi кошти на поточних рахунках в банкiвських установах в нацiональнiй валютi 2296 1292

Грошовi кошти на поточних рахунках в установах банку в iноземнiй валютi 10 348
2308 1641
11. Непоточнi активи, утримуванi для продажу
Станом на 31.12.2017р. непоточнi активи, утримуванi для продажу визначенi в сумi 4 тис.грн. та нарахований резерв на знецiнення. До непоточних активiв утримуваних для продажу включена вартiсть швейного обладнання.
12. Власний капiтал
Станом на 31грудня власний капiтал складається:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Зареєстрований капiтал 67585 67585
Капiтал у дооцiнках 5519 7522
Додатковий капiтал 8 10
Резервний капiтал 16201 13118
Нерозподiленi збитки (2631) 3083
86682 91318
Статутний капiтал Компанiї складає 67585200 грн., що дорiвнює 270340800 шт. простих акцiй номiнальної вартостi – 0,25грн. Статутний капiтал сплачено повнiстю.
До складу додаткового капiталу Компанiї включена вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв -8 тис. грн.
13. Iншi поточнi зобов’язання
Станом на 31.12. 2017 р. створено забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в сумi 1574 тис.грн. Створення iнших забезпечень облiковою полiтикою не передбачено.
14. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 31 грудня торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включає:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Торгова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5535 5541
Поточнi зобов’язання з одержаних авансiв 10905 38
Поточнi зобов’язання по розрахункам з бюджетом 60 269
Поточнi зобов’язання по розрахункам зi страхування - 275
Заборгованiсть по оплатi працi 29 1107
Iншi поточнi зобов’язання 210291 1510
226820 8742
15. Дохiд
За рiк, який завершився 31грудня, дохiд (нетто) Компанiї склав:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Дохiд вiд продажу продукцiї власного виробництва 95989 80657
Дохiд вiд продажу товару 22444 10800
Дохiд вiд продажу запасiв 0 78
Доход вiд наданих послуг 51754 59562
Дохiд вiд операцiйної оренди
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 461
3051 419
173699 151516
16. Собiвартiсть реалiзацiї
За рiк, який завершився 31грудня, собiвартiсть реалiзацiї Компанiї склала:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї власного виробництва (90337) (78984)
Собiвартiсть товару (22946) (10561)
Собiвартiсть запасiв (-) (77)
Собiвартiсть послуг
Собiвартiсть iнших оборотних активiв (37041)
(2558) (36303)
(-)
(152882) (125925)
17. Адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати
За рiк , який завершився 31грудня, адмiнiстративнi та загальногосподарськi витрати Компанiї складають:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Витрати на оплату працi (7729) (6952)
Внески в соцiальнi фонди (1701) (1523)
Послуги банкiв (97) (232)
Амортизацiя необоротних активiв (88) (78)
Податки (862) (809)
Iнформацiйно-консультативнi послуги (168) (145)
Витрати на вiдрядження (3) (38)
Витрати на страхування (39) (35)
Матерiальнi витрати (304) (159)
Комунальнi послуги (619) (549)
Iншi витрати (2785) (2438)
(14395) (12958)
18.Витрати на збут
За рiк , який завершився 31грудня, витрати на збут Компанiї складають:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Витрати на оплату працi (428) (324)
Внески в соцiальнi фонди (95) (73)
Амортизацiя необоротних активiв (151) (183)
Пакувальнi матерiали (1284) (605)
Комунальнi послуги (1179) (1026)
Послуги порту та iнших стороннiх органiзацiй (1801) (435)
Iншi витрати (1434) (850)
(6372) (3496)
19. Iншi доходи i витрати
Станом на 31.12.2017р. до складу iнших операцiйних доходiв включенi доходи вiд продажу валюти та операцiйної курсової рiзницi в сумi 620 тис.грн.
Станом на 31.12.2017р.iншi операцiйнi витрати Компанiї складають:
(в тис. грн.) 2 017р.


Списання безнадiйної заборгованостi (3)
Iншi витрати операцiйної дiяльностi (469)
(472)
В тому числi до складу iнших витрат операцiйної дiяльностi включенi:
(в тис. грн.) 2016р.
Матерiальна допомога, компенсацiйнi та благодiйнi витрати 351
Внески в соцiальнi фонди 24
Податки 2
Комунальнi послуги -
Iншi витрати 92
Счет 949 (469)
За рiк, який завершився 31грудня, iншi доходи та iншi витрати Компанiї складають:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Вiдшкодування понесених витрат - -
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - -
Iншi доходи 10 33
Списання необоротних активiв - -
Штрафи - -
Сумнiвнi та безнадiйнi борги - -
Благодiйнiсть, соцiальна сфера - -
Iншi витрати (3007) (4008)
(2997) (3975)
20. Фiнансовi доходи, фiнансовi витрати, (нетто)
За рiк, який завершився 31грудня, фiнансовi доходи та фiнансовi витрати Компанiї складають:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Проценти отриманi 390 33
Iншi фiнансовi доходи (продаж валюти) (1911) (1403)
(1521) (1370)
21. Витрати (доходи) з податку на прибуток
Витрати (доходи) по податку на прибуток за рiк, який завершився 31грудня, наступний:
(в тис. грн.) 2017 2016
Поточнi витрати з податку з прибутку (11) (819)
Доходи (витрати) за вiдстроченими податковими активами (зобов’язаннями) -
Загальний прибуток (збиток) вiд податку на прибуток (11) (819)
Встановлена ставка податку на прибуток -18% за 2017 рiк.
Визнанi вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Компанiї станом на 31 березня виглядають наступним чином:
Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi зобов’язання Чистi
(в тис. грн.) 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Непоточнi активи 209 195 - 209 195
Забезпечення виплат працiвникам 26 48 - 26 48
Резерви сумнiвної заборгованостi - - - - -
Разом 235 243 - - 235 243
Графiк руху вiдстрочених податкових платежiв:
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Баланс на 1 сiчня 243 376
Баланс на 31грудня 235 243
22. Операцiї iз пов’язаними сторонами
В данiй фiнансовi звiтностi пов’язаними сторонами визнаються сторони, якi находяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Пов’язанi сторони можуть заключати угоди, якi не проводились би помiж не пов’язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов’язаними сторонами.
Пов’язанi сторони включають:
• Ключовий управлiнський персонал и близькi члени їх сiмей;
• Компанiї, якi перебувають пiд контролем чи находяться пiд впливом власникiв.
(а) Операцiї з ключовим управлiнським персоналом
Винагорода ключового управлiнського персоналу за рiк, який завершився 31 грудня 2017року, представлена в формi короткострокових винагород.
Ключовий управлiнський персонал представлений головою правлiння, головою наглядової ради та членами наглядової ради, якi надiленi повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю компанiї, який здiйснюються безпосередньо.
(б) Компанiї, якi перебувають пiд контролем чи находяться пiд впливом власникiв
Продаж товарiв та послуг пов’язаним сторонам (юридичним особам) за рiк, який завершився 31 грудня, складає:
(в тис.грн.) 2017 2016
ТОВ «Херсонес»
Дохiд вiд продажу готової продукцiї, товарiв - -
Дохiд вiд надання послуг 222 650
Дохiд вiд оренди 551 262
ТОВ «Трейдфiлд Україна»
Дохiд вiд продажу готової продукцiї, товарiв 1770 11009
Дохiд вiд надання послуг 8897 4378
Дохiд вiд оренди 21 21
ТОВ «Роздолля»
Дохiд вiд продажу готової продукцiї, товарiв - -
Дохiд вiд надання послуг - 8
ТОВ «Дабл ю Джей Юкрейн»
Дохiд вiд надання послуг 8 8
ТОВ «Херсонське САТП-2106»
Дохiд вiд надання послуг - -
Придбання сировини, товарiв, робiт, послуг, оренда вiд пов’язаних сторiн за рiк, який завершився 31 грудня, складає:
(в тис.грн.) 2017р. 2016р.
ТОВ «Херсонес»
Придбання робiт (послуг) 253 463
ТОВ «Дабл ю Джей Юкрейн»
Оренда необоротних активiв 200 200
ТОВ «Херсонське САТП-2106»
Оренда необоротних активiв 386 386
ТОВ «Трейдфiлд Україна»
Придбання товарiв 2383 16347
Придбання робiт (послуг) 638 546
Розрахунки за фiнансовими угодами з пов’язаними сторонами за рiк, який завершився 31 грудня становили:
(в тис.грн.) 2017р. 2016р.
ТОВ «Трейдфiлд Україна»
Надана фiнансова допомога 134510 50580
Повернення фiнансової допомоги 25150 13500
ТОВ «Херсонес»
Надана фiнансова допомога 49305 1840
Повернення фiнансової допомоги 1300 2580
ТОВ «Хлiб Жмерiнщiни»
Надана фiнансова допомога - 1400
Повернення фiнансової допомоги - 9460
Торговi дебiторськi та iншi заборгованостi пов’язаних сторiн станом на 31 грудня:
(в тис.грн.) 2017р. 2016р.
ТОВ «Херсонес»
За реалiзованi послуги, оренду 32 56
За виданими авансами - -
За видану фiнансову допомогу 48005 -
ТОВ «Трейдфiлд Україна»
За реалiзованi товари - 619
За реалiзованi послуги 2530 -
За оренду 2 2
За видану фiнансову допомогу 138590 29230
ТОВ «Роздолля»
За реалiзованi послуги - -
ТОВ «Галаганiвський елеватор»
За реалiзованi товари, послуги 393 393
ТОВ «Дабл ю Джей Юкрейн»
За реалiзованi послуги - -
ТОВ «Херсонське САТП-2106»
За реалiзованi товари, послуги 269 269
За видану фiнансову допомогу 922 922
Торговi кредиторськi та iншi заборгованостi з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня:
(в тис. грн.) 2 017р. 2016р.
ТОВ «Херсонське САТП-2106»
За оренду 68 68
ТОВ «Трейдфiлд Україна»
За реалiзованi товари, послуги 4939 83
За отриману фiнансову допомогу - -
ТОВ «Дабл ю Джей Юкрейн»
За оренду 20 20
ТОВ «Херсонес»
За реалiзованi товари, послуги 10 19
ТОВ «Хлiб Жмерiнщiни»
За отриману фiнансову допомогу - -
23. Фактичнi i потенцiальнi зобов’язання
(а) Податковi ризики
Українське законодавство i чиннi нормативнi акти, якi регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi пiдприємств, включаючи контроль обмiнного курсу валют та митнi правила, постiйно змiнюються. Положення законiв та нормативних актiв досить часто носять нечiтке формулювання i їх трактовка залежить вiд позицiй мiсцевих, регiональних, та державних органiв. Випадки рiзного трактування норми законодавства не одиничнi.
На дiяльнiсть Компанiї, її фiнансовий стан i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування.
Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати бiльший вплив на роботу Компанiї, нiж на iншi Компанiї в Українi.
(б) Юридичнi зобов’язання
В ходi звичайного ведення бiзнесу Компанiя являється об’єктом судових позовiв та претензiй. Керiвництво вважає, що кiнцева сума зобов’язань, яка може виникнути в результатi таких позовiв та претензiй буде мати значний негативний вплив на фiнансове положення Компанiї .
24. Управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають процентнi кредити та займи, грошовi кошти i їх еквiваленти, короткостроковi депозити. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi.
Основнi ризики виникають у зв’язку з фiнансовими iнструментами – це ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво компанiї проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками.
(а) Ризик процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки вiдноситься до процентних займiв та iнших довгострокових зобов’язань. Керiвництво аналiзує ринковi процентнi ставки з метою мiнiмiзацiї ризикiв процентної ставки, до яких схильна Компанiя.
(б) Валютний ризик
Iноземна валюта, зокрема долар США, займає значну частину дiяльностi Компанiї. Головним чином, Компанiя веде дiяльнiсть в наступних валютах: українська гривня, долар США.
Заборгованiсть по короткостроковим запозиченням в iноземнi валютi, торговi дебiторськi i кредиторськi заборгованостi приводить до виникнення валютного ризику.
У вiдповiдностi до МСФЗ 7, валютний ризик виникає по фiнансовим iнструментам в валютi, яка не являється функцiональною i являється монетарною по характеру. Валютний ризик виникає в основному по не функцiональнiй валютi, в якiй Компанiя має фiнансовi iнструменти.
(в) Ризик лiквiдностi.
Задача Компанiї пiддержувати на постiйнi основi фiнансування через використання кредитiв та займiв.
Компанiя аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов’язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Компанiя приймає мiри по поповненню ресурсiв.
(г) Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддають Компанiю значним кредитним ризикам в основному складаються з торгової дебiторської заборгованостi.
Компанiя управляє даним ризиком через постiйний контроль кредитоспроможностi клiєнтiв. Грошовi кошти розмiщуються в таких фiнансових установах, якi пiдвергаються мiнiмальному ризику невиконання зобов’язань на момент розмiщення.
Керiвництвом Компанiї прийнята вiдповiдна кредитна полiтика i можливi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Оцiнка кредитного ризику здiйснюється по всiм покупцям, котрi кредитуються на суму яка перевищує встановлений лiмiт. Бiльшiсть продаж здiйснюється Покупцям, якi мають належну кредитну iсторiю, та на умовах передплати. Компанiя не вимагає залогу в якостi забезпечення своїх фiнансових активiв.
Кредитний ризик Компанiї контролюється i аналiзується в кожнiм конкретнiм випадку i, виходячи зi статистики, керiвництво вважає, що вона не має значного ризику виникнення збиткiв понад сум вiдображених в резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi по кожнiй категорiї активiв.
(д) Управлiння ризиками капiталу
Компанiя розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Компанiї продовжувати функцiонування як постiйно дiючої з цiллю забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Компанiї, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб капiталовкладень, та стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку оптимальної структури капiталу з метою зменшення загальних витрат на залучення капiталу, i забезпечення гнучкостi в доступi Кампанiї до ринкiв капiталу.
(в тис. грн.) 2017р. 2016р.
Загальна сума запозичених коштiв 32015 48759
Мiнус грошовi кошти їх еквiваленти (2308) (1641)
Чиста сума запозичених коштiв 29707 47118
Власний капiтал 86682 91318
Вiдношення запозичених коштiв до власного капiталу 0,34 0,52
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї i може коригувати полiтику в цiлях управлiння капiталом з урахуванням змiн операцiйного середовища, «настроїв» ринку чи стратегiї розвитку.
25. Подiї пiсля дати балансу
Подiї пiсля дати балансу, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не вiдбувались.

Голова правлiння: В.I. Коваль
Головний бухгалтер: О.Г. Пiльгуй